logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - „Budowa wytwórni mas bitumicznych w miejscowości Trzebiszyn planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych o numerach: 1/23,1/26, 1/36, 1/38, 1/40,1/42"

Lasowice Wielkie, 21.07.2022r.

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

 

 

        Działając zgodnie z art. 85 ust. 3 oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2021 poz. 247 ze zm.)

 

zawiadamiam strony postępowania

oraz

podaję do publicznej wiadomości informację,

 

że w dniu 21 lipca 2022r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa wytwórni mas bitumicznych w miejscowości Trzebiszyn planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych o numerach: 1/23,1/26, 1/36, 1/38, 1/40,1/42. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy (w tym postanowieniami uzgadniającymi wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie (pok. nr 19) w godzinach pracy Urzędu.

 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Lasowice Wielkie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMIESZCZONO:

1/ Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

2/ Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

3/ Tablica ogłoszeń w sołectwach Lasowice Wielkie i Trzebiszyn.

Metryka

Liczba odwiedzin 1105
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2022-07-21 14:26:52
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2022-07-21 14:26:52