logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: „Elektrownia Fotowoltaiczna Wędrynia o mocy do 150 MW zlokalizowana na terenie gminy Lasowice Wielkie, powiat kluczborski, województwo opolskie”

Lasowice Wielkie, 19.09.2022 r.

GK.6730.37.2022

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

      Na podstawie art. 10 §1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), oraz art. 60, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.)   

zawiadamiam

 

że  w postępowaniu w  sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: „Elektrownia Fotowoltaiczna Wędrynia o mocy do 150 MW zlokalizowana na terenie gminy Lasowice Wielkie, powiat kluczborski, województwo opolskie”, w miejscowości Wędrynia, na działkach nr 1/9, 1/30, 2/2, 7/1, 8/1, 22, 23, 31, 32/1, 33, 274, 275, 278, 283, 330, 331, 332, 333, 564/5 ark. mapy 1 zostały zebrane materiały niezbędne do wydania decyzji oraz informuję, o uprawnieniach stron do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Przed wydaniem decyzji umożliwia się stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie w godzinach pracy urzędu.

Zawiadomienie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w dniu 19.09.2022 r. Strony mogą przedkładać dowody oraz zgłaszać ewentualne uwagi w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.                                                                                                        

 

 

 

 

 

Zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń w sołectwie Wędrynia,
  2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie,
  3. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie,
  4. A/a.

Metryka

Liczba odwiedzin 458
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2022-09-19 10:16:41
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2022-09-19 10:16:41