logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA -Sukcesywne dostarczanie oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem

 

                                                                                                         Lasowice Wielkie 09.12.2011 r.
 

 
 

                                                                  
WSZYSCY WYKONAWCY
 
dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Sukcesywne dostarczanie oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem do jednostek wchodzących w skład Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich”.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
Zamawiający - Zespół Gimnazjalno -Szkolno-Przedszkolny w Lasowicach Wielkich z siedzibą w Lasowicach Wielkich, Lasowice Wielkie 83, informuje, iż postępowanie
Sukcesywne dostarczanie oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem do jednostek wchodzących w skład Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich”, prowadzone w trybie postępowania nieograniczonego, zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
UZASADNIENIE
             Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
            W toku postępowania wskazano Zamawiającemu niespójność w zapisach SIWZ, co w konsekwencji mogło prowadzić do naruszenia zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców w postępowaniu.
                       Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż decyzja Zamawiającego jest zgodna ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotowej sprawy. W oparciu o obowiązujące przepisy Zamawiający był zobowiązany postępowanie unieważnić.
            Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 5 ustawy Wykonawca może złożyć wniosek do Zamawiającego o zawiadomieniu Wykonawcy o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
 
 
 
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 517
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2011-12-09 13:53:42
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2011-12-09 13:53:42