logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci PLAY o oznaczeniu KLU7106_A wraz z kablową linią zasilającą”

Lasowice Wielkie, 23.09.2022 r.

GK.6733.6.2022

 

 O B W I E S Z C Z E N I E
 

Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 w związku z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503)

 

zawiadamiam

że w dniu 21 września 2022 r. zostało wszczęte na żądanie P4 Sp. z o.o., w imieniu której występuje pełnomocnik Andrzej Arendarski postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci PLAY o oznaczeniu KLU7106_A wraz z kablową linią zasilającą” w miejscowości Tuły, na działce nr 39/1 ark. mapy 6.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.

W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

Zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń w sołectwie Tuły,
  2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie,
  3. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie,
  4.   A/a.

Metryka

Liczba odwiedzin 880
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2022-09-23 12:14:15
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2022-09-23 12:14:16

Historia zmian