logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - wydanie decyzji środowiskowej - Instalacja fotowoltaiczna „Chocianowice” o mocy do 4MW.

Lasowice Wielkie, 29.09.2022

 

GK 6220.4.2022

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

 

        Działając zgodnie z art. 85 ust. 3 oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021, poz. 247 ze zm.)

 

zawiadamiam strony postępowania

oraz

podaję do publicznej wiadomości informację,

 

że w dniu 29.09.2022 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Instalacja fotowoltaiczna „Chocianowice” o mocy do 4MW. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy (w tym postanowieniami uzgadniającymi wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie (pok. nr 19) w godzinach pracy Urzędu.

Zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w sołectwie Chocianowice.

 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Lasowice Wielkie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

 

 

ZAMIESZCZONO:

1/ Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

2/ Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

3/ Tablica ogłoszeń w sołectwie  Chocianowice

Metryka

Liczba odwiedzin 1083
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2022-09-29 13:43:31
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2022-09-29 13:43:31

Historia zmian