logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia warunków zabudowy Elektrownia Fotowoltaiczna Wędrynia

Lasowice Wielkie, 07.10.2022 r.

GK.6730.37.2022

 

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia warunków zabudowy

 

      Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

 

zawiadamiam

 

     że w dniu 07.10.2022 r. została wydana decyzja nr GK.6730.37.2022 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia: „Elektrownia Fotowoltaiczna Wędrynia o mocy do 150 MW zlokalizowana na terenie gminy Lasowice Wielkie, powiat kluczborski, województwo opolskie” na dz. nr 1/9, 1/30, 2/2, 7/1, 8/1, 22, 23, 31, 32/1, 33, 274, 275, 278, 283, 330, 331, 332, 333, 564/5 k.m.1. w miejscowości Wędrynia

 

     Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek od 730  do 1530, środa od 730 do 1630, piątek od 730 do 1430.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Lasowice Wielkie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

   

 

Otrzymują:

 -     na tablicach ogłoszeń wsi Wędrynia,

 -     na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie,

 -     na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,

 -     a/a.

Metryka

Liczba odwiedzin 1097
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2022-10-07 13:00:19
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2022-10-07 13:00:57

Historia zmian