logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zarządzenie Nr 131/12 Wójta Gminy Lasowice Wielkie

Zarządzenie
Nr
131/12 
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 26 stycznia 2012 roku

 
 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminy na rzecz najemcy
 
Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591), art. 34 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 Nr 261 z późn. zm. ) w związku z § 2 uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie nr XXXI – 216/09 z dnia 28 października 2009 roku w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lasowice Wielkie, Wójt Gminy Lasowice Wielkie zarządza co następuje
 
§ 1
 
Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokale mieszkalne stanowiące mienie gminy położone w Chocianowicach nr 337 – na działce               nr 480/132, km 6 o powierzchni 0,1262 ha zawartej w Księdze Wieczystej                 nr OP1U/00024849/7 prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kluczborku na rzecz najemcy zgodnie z wykazem, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
 
Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich na okres 21 dni, tj. od dnia 26.01.2012 r. do dnia 15.02.2012 r. oraz na stronie BIP Urzędu Gminy.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lasowice Wielkie.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka

Liczba odwiedzin 569
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2012-01-26 11:19:34
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2012-01-26 11:19:34