logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - „Budowie kanalizacji sanitarnej wsi Ciarka gm. Lasowice Wielkie"

Lasowice Wielkie, 03.02.2023

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

GK.6220.1.2023


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022r. poz. 1029 t.j. ze zm.) Wójt Gminy Lasowice Wielkie zawiadamia strony postępowania o tym, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, przed wydaniem decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach  dla   przedsięwzięcia polegającego na:  „Budowie kanalizacji sanitarnej wsi Ciarka gm. Lasowice Wielkie", strony mają prawo do wypowiedzenia się co do zebranych  dowodów i materiałów dotyczących sprawy w terminie 3 dni, licząc od dnia  doręczenia  niniejszego zawiadomienia.

Możliwość zapoznania się z całym materiałem oraz wysłuchanie stron istnieje w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie (pok. nr 19) w godzinach pracy Urzędu. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

ZAMIESZCZONO:

1/ Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

2/ Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

3/ Tablica ogłoszeń w sołectwach Ciarka, Gronowice i Chocianowice.

Metryka

Liczba odwiedzin 707
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2023-02-03 13:35:47
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2023-02-03 13:35:47