logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa centrum edukacyjno-przyrodniczo-historycznego „Kamieniec”

Lasowice Wielkie, 09.02.2023 r.

GK.6733.10.2022

 

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie wydania decyzji umorzeniowej dot. ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego

 

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), w związku z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

 

zawiadamiam

że w dniu 09.02.2023 r. została wydana decyzja nr GK.6733.10.2022 umarzająca postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: Budowa centrum edukacyjno-przyrodniczo-historycznego „Kamieniec” w miejscowości Szumirad, na działce nr 80/3 ark. mapy 7.

    Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek od 730  do 1530, środa od 730 do 1630, piątek od 730 do 1430.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Lasowice Wielkie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 -     na tablicy ogłoszeń wsi Szumirad,

 -     na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie,

 -     na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,

 -     a/a.

Metryka

Liczba odwiedzin 105
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2023-02-09 08:44:14
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2023-02-09 08:44:14