logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd gminy Lasowice Wielkie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: bip.lasowicewielkie.pl

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
  • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
  • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 01.03.2022.

Metoda przygotowania oświadczenia: deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Sułkowski. Adres mailowy: inf@lasowicewielkie.pl lub dzwoniąc na numer telefonu 077 - 417-54-93. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 24.02.2004
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.04.2021

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

 

Koordynator do spraw dostępności:
Jarosław Sułkowski – informatyk

Urząd Gminy Lasowice Wielkie
Lasowice Wielkie 99 A
46- 282 Lasowice Wielkie
Tel. 077 - 417-54-70
Fax. 077 -417-54-91

 

E-mail: ug@lasowicewielkie.pl
Strona internetowa: bip.lasowicewielkie.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Lasowice Wielkie to budynek dwukondygnacyjny. Parter budynku dostępny jest dla osób niepełnosprawnych poprzez podjazd znajdujący się przy głównych drzwiach wejściowych. W wejściu urzędu znajduje się infokiosk z interaktywną aplikacją rozkładu pomieszczeń ułatwiającą osobą niedowidzącym uzyskanie głosowej informacji o rozmieszczeniu biur w obiekcie. Istnieje możliwość kontaktu z sekretariatem, który znajduje się na I piętrze budynku, poprzez domofon zlokalizowany przy głównym wejściu. Po uzyskaniu odpowiednich informacji pracownik sekretariatu wzywa odpowiedniego pracownika, który schodzi na parter i obsługuje petenta.

Metryka

Liczba odwiedzin 675
Osoba wprowadzająca informację Łukasz Jach
Osoba publikująca informację Łukasz Jach
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2023-02-17 10:30:17
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2023-02-17 13:46:42

Historia zmian