logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEHD 63mm i sieć wodociągowa PEHD 110mm”

Lasowice Wielkie, 30.03.2023 r.

GK.6733.3.2023

 

O B W I E S Z C Z E N I E
 

Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 w związku z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.)

 

zawiadamiam

że w dniu 30 marca 2023 r. (data wpływu do tut. urzędu) zostało wszczęte na żądanie Gminy Lasowice Wielkie postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEHD 63mm i sieć wodociągowa PEHD 110mm” w miejscowości Chocianowice na działkach nr 442/60, 414/60 ark. m. 4.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.

W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń w sołectwie Chocianowice,
  2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie,
  3. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie,
  4. A/a.

Metryka

Liczba odwiedzin 617
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2023-03-30 12:46:36
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2023-03-30 12:46:36