logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)  

Wójt Gminy Lasowice Wielkie działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) ogłasza co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Lasowice Wielkie  została przeznaczona do sprzedaży niżej opisana nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Lasowice Wielkie, oznaczona nr ewidencyjnym 740/331 obręb Wędrynia , gm. Lasowice Wielkie, woj. Opolskie w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległych działek:

 

 

Nr KW

Nr działki

Pow. działki ha

Obręb

Przeznaczenie nieruchomości

Cena

nieruchomości

Forma sprzedaży

OP1U/00042141/6

740/331

0,1,6337

Wędrynia

Nieruchomość pełniąca funkcję drogi kształtem zbliżona do wąskiego prostokąta. Teren równy, nieogrodzony, utwardzony.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie, który nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy.

 

 

136.000,00 zł. (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100)

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz

właściciela nieruchomości przyległych

oznaczonych jako działki:

nr 1/30, 2/2, 278 AR_1  obręb Wędrynia .

 

  1. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lasowicach Wielkich 99 A, 46-282 Lasowice Wielkie, oraz poprzez zamieszczenie niniejszego wykazu na stronach internetowych Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich lasowicewielkie.pl www.bip.lasowicewielkie.pl
  2. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004
    o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz.931).

 

  1. Warunkiem skorzystania z pierwszeństwa jest złożenie pisemnego wniosku w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie, przed upływem terminu oraz złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.
  2. Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 23.05.2023r. do 12.06.2023r.
  3. Uwaga: Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej powołanej ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, w przypadku zamiaru skorzystania ze swojego uprawnienia muszą złożyć wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyrażają zgodę na ustaloną cenę, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 755
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2023-05-23 10:03:37
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2023-05-23 10:03:37