logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2012 z zakresu

WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2012 z zakresu
-          PROPAGOWANIE I ROZWIJANIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI;
-          REALIZACJA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

Konkurs ogłoszony na podstawie:
1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536)
2. Art. 4 ust.1 pkt 3 i 5 ustawy z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)
3. Art. 3 i 4 ustawy z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2010r. Nr 143, poz. 962 ze zmianami).
I. Rodzaje, zakres i formy realizacji zadań
 1. Zakres zadania obejmuje następujące obszary tematyczne: Organizowanie rekreacji i życia sportowego mieszkańców gminy Lasowice Wielkie; Profilaktyczne działania antynikotynowe i antyalkoholowe; Propagowanie zdrowego stylu życia.
 2. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonego wraz z ofertą projektu, harmonogramu realizacji zadania. 
 3. Szczegółowe przedsięwzięcia zawarte w projekcie mogą być realizowane w dowolnych formach zapewniających najwyższą skuteczność.
 4. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania.
II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2011 roku i w 2012 roku.
 1. Na realizację zadań przeznacza się łączną kwotę 44 000 zł.
 2. Kwoty przeznaczone na realizację poszczególnych zadań mogą ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania te można zrealizować mniejszym kosztem lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji Komisji Konkursowej,
 3. Podaje się do wiadomości, że suma dotacji przyznanych przez Urząd na realizację zadania przez podmioty uprawnione w roku 2011 wyniosła 43 896zł.
Wykaz zrealizowanych zadań i związanych z nimi kosztów ze                                szczególnym uwzględnieniem wysokości przekazanych dotacji stanowi załącznik             do ogłoszenia.
 1. Dotacje nie zostaną przyznane na zadania i zakupy inwestycyjne w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694), ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) oraz stawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.),

 

III. Zasady przyznawania dotacji.
 1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536) lub innych właściwych przepisów.
 2. Wójt Gminy przyznaje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w otwartym konkursie poprzez zawarcie umowy.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 4. Niewykorzystane kwoty dotacji podlegają zwrotowi na rachunek Urzędu Gminy Lasowice Wielkie w terminie 14 dni od zakończenia wykonywania zadania.
 5. Wójt Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową wnioskodawcy.
 6. W przypadku nie przestrzegania warunków zawartych w umowie (stwierdzonego na podstawie bieżącej analizy sprawozdań merytorycznych i finansowych lub na podstawie kontroli przeprowadzonej w miejscu realizacji umowy), w szczególności wydatkowania środków finansowych niezgodnie z ich  przeznaczeniem, dokonywania samowolnych lub nieuzasadnionych zmian rzeczowych i finansowych, niegospodarne i nieoszczędne wydatkowanie kwot dotacji, uzyskiwania dochodów z tytułu realizacji zleconych zadań, zastrzega się w umowie prawo do wstrzymania finansowania zadania oraz do wystąpienia o zwrot dotychczas przekazanych środków finansowych wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych.
IV. Termin i warunki realizacji zadania.
 1. Zadania winny być wykonywane w miesiącach V – XI 2012 roku.
 2. Ostateczny termin dostarczenia sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji umów upływa w terminie 30 dni od daty zakończenia wykonania zadania.  (tj. do dnia 30 grudnia 2012r.)
 3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.
 4. W trakcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwraca się szczególną uwagę na: 
  1. zgodne z przyjętym harmonogramem realizowanie zadań merytorycznych,
  2. zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie przyznanych kwot dotacji,
  3. prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych, 
  4. dokonywanie zmian rzeczowych i finansowych wyłącznie na podstawie pisemnych uzgodnień z Wójtem Gminy Lasowice Wielkie,
  5. oszczędne i celowe wydatkowanie środków finansowych.
  6. wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i przydzielaniu środków finansowych na kolejne zadania zlecone. 
V. Termin i warunki składania ofert.
1.  Oferty dotyczące wsparcia realizacji publicznych zadań w zakresie zadań objętych niniejszym konkursem należy złożyć w zamkniętych kopertach do 25 kwietnia 2012 r. do godz. 15.30 w Sekretariacie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.
 1. W konkursie mogą brać udział następujące podmioty: 
  1. organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia, prowadzące określoną działalność statutową z zastrzeżeniem, o którym stanowi art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w odpowiednim zakresie, 
  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność statutową dotyczącą zagadnień rozwoju i odnowy wsi.
  4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
 1. Druki ofert, druk ramowego wzoru umowy oraz druk sprawozdania z wykonania zadania publicznego (określone w drodze rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25), dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
4. Oferty wraz z załącznikami złożone na innych drukach, złożone po terminie lub podpisane przez osoby nieuprawnione nie będą rozpatrywane.
5.     Zadanie przedstawione we wniosku musi być zgodne ze statutem organizacji
występującej o dotację celową oraz tematyką konkursu ofert.
6.  Do oferty konkursowej należy dołączyć:
a) spis załączników ułożonych w kolejności wynikających z zapisów poniżej,
b) aktualny statut organizacji, (lub oświadczenie, że od czasu złożenia ostatniej oferty STATUT organizacji nie uległ zmianie),
c) dokument stanowiący o podstawie działalności organizacji: w przypadku stowarzyszeń i fundacji aktualny odpis z rejestru sądowego lub wpisu do ewidencji, (lub oświadczenie, że od czasu złożenia ostatniej oferty KRS organizacji nie uległ zmianie)
d) oświadczenie, iż organizacja nie wykorzystała dotacji celowej niezgodnie z przeznaczeniem wykluczającym prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejne trzy lata zgodnie z art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
e) sprawozdanie finansowe z działalności organizacji za ubiegły rok – lub w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności,
f) sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok – w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności,
g) dodatkowe załączniki mogące mieć znaczenie przy realizacji projektu (np. pisemne rekomendacje, listy intencyjne, itp.),
7. Komisja zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień,
dokumentów w trakcie trwania postępowania konkursowego.
8. Każda strona oferty wraz z załącznikami dla swojej ważności musi być
opatrzona podpisem osób uprawnionych do reprezentowania organizacji.
9. W przypadku złożenia kserokopii dokumentów, o których mowa w ust. 4 osoby
upoważnione do reprezentowania organizacji występującej o dotację celową muszą potwierdzić je za zgodność z oryginałem.
 
VI .Termin, tryb i kryteria wyboru ofert:
 
1. Przy rozpatrywaniu ofert:
a) dokonuje się oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez organizację,
b) ocenia się zadeklarowaną przez organizację jakość działania, kwalifikacje oraz doświadczenie osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie,
c) analizuje się rzetelność przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania i związku z realizowanym zadaniem. Pozycje kosztorysu zawyżone lub nie związane z realizacją zadania będą przez Komisję korygowane włącznie ze skreśleniem poszczególnych pozycji,
d) uwzględnia się zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania. Podczas realizacji zadania wymagany jest 20% wkład własny (finansowy bądź niefinansowy).
e) uwzględnia się analizę i ocenę realizacji zadań zleconych organizacji w poprzednich latach, licząc od dnia złożenia oferty konkursowej, biorąc pod uwagę m.in. rzetelność i terminowość, sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
f) analizuje się atrakcyjność programu w stosunku do kosztów realizowanego zadania.
2. W przypadku przyznania dotacji, szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w umowie na wykonanie zadania publicznego.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz stronie internetowej Urzędu a także w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż do dnia 30 kwietnia 2012r.
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem środków finansowych.
5. Wójt Gminy Lasowice Wielkie zastrzega sobie prawo negocjowania z oferentami wysokości dotacji, terminu realizacji zadania oraz zakresu rzeczowego zadania.
6. Warunkiem przekazania środków jest zawarcie umowy pomiędzy Gminą Lasowice Wielkie a podmiotem składającym ofertę.
7. W przypadku przyznania środków w wysokości innej niż wnioskowana Oferent jest zobowiązany przed podpisaniem umowy do złożenia zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania i kosztorysu.
8. Szczegółowe informacje w zakresie interpretacji postanowień niniejszego konkursu udzielane są w Referacie Gospodarki Komunalnej pokój nr 19 lub pod numerem telefonu 077/ 417 54 80.
 
Wójt Gminy
Lasowice Wielkie
/-/ Daniel Gagat

Metryka

Liczba odwiedzin 369
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2012-04-02 14:13:27
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2012-04-02 14:13:27