logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE O PRZETARGU ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie, 20.10.2023 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Lasowice Wielkie na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023, poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości; że został ogłoszony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lasowice Wielkie położonych w obrębie geodezyjnym Lasowice Małe i Lasowice Wielkie.

I. Wadium 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Lasowice Wielkie w Banku Spółdzielczym Namysłów Oddział Lasowice Małe nr konta 08 8890 1053 0000 1094 2007 0003. Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na w/w rachunku organizatora przetargu nie później niż 3 dni przed dniem przetargu tj. do dnia 16 listopada 2023 r.

II. Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A w Sali Narad nr 04 (na parterze):

godz. 830 - przetarg na nieruchomość położoną w miejscowości Lasowice Wielkie o numerze 59/7 ark. m. 4 o powierzchni 0,0425 ha; cena wywoławcza 25.185,00 zł (Wadium 10% - 2518,50 zł)

godz. 930 - przetarg na nieruchomość położoną w miejscowości Lasowice Małe o numerze 107/6 ark. m. 4 o powierzchni 0,1777 ha; cena wywoławcza 52.342,00 zł (Wadium 10% - 5234,20 zł)

godz. 1030 - przetarg na nieruchomość położoną w miejscowości Lasowice Małe o numerze 107/5 ark. m. 4 o powierzchni 0,1419 ha; cena wywoławcza 46.242,00 zł (Wadium 10% - 4624,20 zł)

III. Wadium wpłacone przez kandydatów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, a kandydatowi na nabywcę, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w/w nieruchomości.

IV. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy Lasowice Wielkie w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

V. Kandydat na nabywcę jest zobowiązany uiścić cenę sprzedaży najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej kupna – sprzedaży.

VI. Koszty notarialne w całości ponosi Nabywca.

VII. Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie są przedmiotem zobowiązań.

VIII. Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

1) osoby fizyczne - dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport);

2) osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej - aktualny wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie udzielone przez organ przedstawicielski;

3) pełnomocnicy - pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu (w formie pisemnej) lub pełnomocnictwo do nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego);

4) małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka;

5) dowód wpłaty wadium.

IX. Nie przedłożenie wymaganych dokumentów wymienionych w ust. 1 skutkować będzie nie dopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.

W/w nieruchomość jest opisana szczegółowo w operacie szacunkowym dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A, pok. Nr 3, I piętro.

Z regulaminem przetargu wprowadzonym zarządzeniem Wójta Gminy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie (pok. Nr 3, I piętro) jak również na stronie www.bip.lasowicewielkie.pl.

 

Wójt Gminy Lasowice Wielkie

                                                                                                                                               Daniel Gagat

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 220
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2023-10-20 13:13:17
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2023-10-20 13:19:37

Historia zmian