logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Petycja - Inicjatywa - Wszyscy dbajmy o bezpieczeństwo danych - zmieniajmy Gminy na Lepsze

Inicjatywa - Wszyscy dbajmy o bezpieczeństwo danych - zmieniajmy Gminy na Lepsze <cyberbezpieczenstwo@samorzad.pl>
 Monday, September 11, 2023 10:38 AM
adresat.urzad@samorzad.pl dwnik@nik.gov.pl
 Oficjalny Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego

 

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526.) 

 

 

Dane Podmiotu wnoszącego petycję znajdują się poniżej oraz w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162, 1590)  oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870)  

Data dostarczenia  zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) 

 

Adresatem Wniosku/Petycji* - jest Organ  ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny  za pośrednictwem adresu e-mail pod którym odebrano niniejszy wniosek/petycję. Rzeczony adres e-mail uzyskano z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

 

W razie wątpliwości co do trybu jaki należy zastosować do naszego pisma - wnosimy o bezwzględne zastosowanie dyspozycji art. 222 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) 

 

Preambuła Wniosku/Petycji*:

16 stycznia 2023 r. w systemie prawnym UE zaistniała Dyrektywa 2022/2555 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii - zwana jako NIS2. 

Zastępuje ona dyrektywę (UE) 2016/1148 ENISA. Intencją Ustawodawcy jest znowelizowanie przedmiotowego obszaru prawnego tak aby nadążyć za rozwijającym się wykładniczo rynkiem usług IT w tym usług publicznych.  Państwa UE mają 21 miesięcy na implementację odnośnych dyspozycji. 

 

Dodatkowo odpowiedzi uzyskane przez nas z Gmin/Miast - na nasze petycje i wnioski w ciągu ostatnich 10 lat wskazują, że stan faktyczny w tym obszarze nie można określić jako lege artis. 

 

Analizując uzyskane odpowiedzi potwierdziliśmy, że tezy stawiane przez Najwyższą Izbę Kontroli dotyczące złego stanu faktycznego panującego w Gminach/Miastach w tym obszarze - są zgodne z rzeczywistością i gross Gmin nie spełniało  wymogów ustawowych określonych w Rozporządzeniu  Rady Ministrów z  dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j. z 2017.12.05)   

 

Pozwolimy sobie przypomnieć, że Najwyższa Izba Kontroli już w 2015 r. - w protokole pokontrolnym nr kap-4101-002-00/2014 - całość dostępna na stronach www.nik.gov.pl  -   " (...) negatywnie ocenia działania burmistrzów i prezydentów miast w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji w urzędach, o którym mowa w § 20 rozporządzenia KRI. NIK stwierdziła nieprawidłowości w tym obszarze w 21 z 24 (87,5%) skontrolowanych urzędów miast, z których sześć oceniła negatywnie. (…)"

Petycja Odrębna 

 

  • 2) W trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10)  -  biorąc pod uwagę, iż dbałość o poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych w urzędzie  -  należy z pewnością do wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji - wnosimy o: 

 

  • 2.1) Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego przygotowywania się do wdrożenia w JST przepisów Dyrektywy 2022/2555 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii - (NIS2)

Petycjodawca świadomy jest obowiązującego jeszcze vacatio legis w tym zakresie. 

 

  • 2.2)   Zaplanowanie szkoleń i audytów w tym zakresie.  

  

 

Oczywiście ABY NASZA PETYCJA NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE ŁĄCZONA Z PÓŹNIEJSZYM ewentualnym trybem zamówień -   nie musimy dodawać, że jesteśmy przekonani, iż ewentualne postępowania będą prowadzone z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji - i o wyborze oferenta będą zawsze  decydować jedynie  - ustalone przez decydentów kryteria związane inter alia z aktualnym stanem prawnym, bezpieczeństwem oraz racjonalnym wydatkowaniem środków publicznych.  

Zawsze powinny decydować przejrzyste i transparentne oraz jasno określone a priori przez Urząd zasady oraz zasady uczciwej konkurencji przy racjonalnym wydatkowaniu środków publicznych. 

 

  • 2.3) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach   - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie. 

 

Petycja odrębna* - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji - została dołączona do niniejszego wniosku   - vide -  J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w sieci Internet.  - co jak wynika z cytowanego piśmiennictwa nie jest łączeniem trybów. 

Metryka

Liczba odwiedzin 195
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2023-11-06 09:49:28
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2023-11-06 09:49:28