logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - dot. „Rozbudowa DK nr 45 na odcinku Bierdzany - Kuniów" (o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia)

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia:

„Rozbudowa DK nr 45 na odcinku Bierdzany - Kuniów". Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity – Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm. )

 

WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

 

  1. Przystępuję do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Na wniosek Pana Rafała Pydych działającego jako pełnomocnik Generalnej Dyrekcji  Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu z siedzibą przy ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole z dnia 31.01.2022r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa DK nr 45 na odcinku Bierdzany - Kuniów". Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Lasowice Wielkie. Organami, które biorą udział w ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydały stosowne uzgodnienia są:

a/ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem znak: WOOŚ.4221.21.2023.BB..11 z dnia 09.02.2024r. uzgodnił warunki realizacji w/w przedsięwzięcia;

b/ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku Opinią Sanitarną znak: NZ.9022.4.6.2022.MCh z dnia 24.02.2022r. nie uznał potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia;

c/ Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach postanowieniem nr GL.ZZŚ.3.435.33.2022.MO z dnia 21.02.2022r. nie uznał potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

  1. Informując o powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją (w tym z raportem oddziaływania na środowisko) oraz aktami sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej i elektronicznej (e-mail: rgk_wyrwa@lasowicewielkie.pl ) w terminie 30 dni od podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich (pokój nr 19), w godzinach pracy Urzędu t.j. poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30. ; środa 7.30 – 16.30, piątek 7.30 – 14.30. Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Lasowice Wielkie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  2. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 roku poz. 775 ) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
  2. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

 

Otrzymują:

Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

  1. wnioskodawca

Do wiadomości:

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku.
  3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu -Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Metryka

Liczba odwiedzin 428
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2024-02-12 15:24:49
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2024-02-12 15:24:49