logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INSPEKTORA NADZORU

 

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA STANOWISKO INSPEKTORA NADZORU
z dnia 06 sierpnia 2012r
Wójt Gminy Lasowice Wielkie
ogłasza nabór na stanowisko inspektora nadzoru przy budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba – Wędrynia,  w Urzędzie Gminy w Lasowicach Wielkich
 niepełny wymiar czasu pracy

Wymagania niezbędne:
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak  skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- obywatelstwo polskie,
 - nieposzlakowana opinia,
- wykształcenie: wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku inspektora nadzoru
- min. 5 lat stażu pracy na stanowiskach związanych z kierowaniem, nadzorowaniem i kontrolowaniem robót budowlanych w zakresie nadzoru kanalizacji sanitarnej i wodociągowej,
- uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
-znajomość przepisów:  prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego,
 Wymagania dodatkowe:
-dyspozycyjność,
-prawo jazdy kat. B
-doświadczenie w nadzorowaniu projektów finansowanych ze środków UE,
-umiejętność pracy w zespole,
-znajomość obsługi komputera,
Zakres wykonywanych zadań min:
- pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na czas wykonywania robót budowlano-montażowych podczas budowy kanalizacji Chudoba – Wędrynia,
 - inspektor nadzoru odpowiedzialny jest za organizację i koordynację realizacji zadania w zakresie ww robót,
- inspektor nadzoru pełnić będzie nadzór inwestorski w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z póź. zm.) - art. 25 i 26 oraz przepisów wykonawczych, a w szczególności reprezentuje inwestora na budowie oraz zobowiązany jest do:
1. analizy dokumentacji technicznej, uzgodnień oraz decyzji w celu zidentyfikowania problemów i podjęcia działań zaradczych,
2. przekazania wykonawcy protokolarnie terenu budowy,
3. sprawowania kontroli zgodności realizacji inwestycji z umową, projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i normami branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
4. sprawdzania jakości wykonanych robót, wbudowanych elementów budowlanych a w szczególności zapobiegania zastosowaniu urządzeń i wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
5. odbioru i sprawdzania robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,
6. potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
7. kontroli i rozliczania robót,
8. zgłaszania kierownikowi jednostki konieczności wykonania przez wykonawcę robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
9. sprawdzania i weryfikowania kosztorysów wykonawcy na roboty dodatkowe, uzupełniające, zamienne,
10. kontrolowania przebiegu realizacji robót budowlanych, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, występowanie z odpowiednimi wnioskami do kierownika jednostki (łącznie z wnioskiem o zerwanie umowy z winy Wykonawcy robót budowlanych),
11. dokonywanie do dziennika budowy wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania robót,
12. sprawdzania jakości i kompletności dokumentacji powykonawczej, atestów, świadectw jakości i wyników prób zastosowanych materiałów, wymaganych zaświadczeń właściwych organów, sprawdzenia jej i zatwierdzenia,
13. organizacji i dokonywania odbiorów częściowych i końcowego,
14. przekazanie obiektu do użytkowania,.
Informacja o warunkach pracy:
Miejsce pracy
Praca w budynku oraz w terenie. Budynek posiada podjazd a nie posiada windy, umożliwiającej wjazd na piętro budynku wózkiem inwalidzkim. Toaleta dostosowana do wózków inwalidzkich.
Stanowisko pracy
Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się w terenie i wewnątrz budynku.  
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia i doświadczenie zawodowe,
- życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach,
- kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, świadectw pracy,
- oświadczenie kandydata, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie urzędu:
Urząd Gminy Lasowice Wielkie
46 – 282 Lasowice Wielkie 99A
pok. nr 1
z dopiskiem „nabór na stanowisko inspektora nadzoru przy budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba – Wędrynia
 
OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 
17-08-2012r
 Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
Ofert odrzuconych nie zwracamy.
Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych,
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy.
Aplikacje kandydatów powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych   (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z p.zm..) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z p.zm.)

Metryka

Liczba odwiedzin 724
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2012-08-06 16:38:30
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2012-08-06 16:38:30