logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu

 

Zarządzenie nr 196/12
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 08 sierpnia 2012 r.
 
 
w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym  ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) w związku z art. 38, art. 40 ust. 1,          pkt. 1 oraz art. 67 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010, Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 3, § 6, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ) Wójt Gminy Lasowice Wielkie zarządza co następuje:
 
 
§ 1
 
  1. Ogłasza się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. treść ogłoszenia o przetargu stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
 
§ 2
 
Ogłoszenie o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie oraz podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy co najmniej na 1 miesiąc przed wyznaczonym terminem przetargu.
 
§ 3
 
Przyjmuje się regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości. Regulamin stanowi załącznik         nr 2 do zarządzenia.
 
§ 4
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lasowice Wielkie.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Metryka

Liczba odwiedzin 522
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2012-08-09 10:50:37
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2012-08-09 10:50:37