logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

 

Lasowice Wielkie 20.08.2012 r.
 
 
 
 
GK.6733.10.2012
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE
 
 
o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającego na „odtworzeniu śródleśnego zbiornika wodnego o powierzchni 1,56 ha (oraz dwóch mniejszych zbiorników wodnych), budowie regulowanego urządzenia piętrzącego na rowie odprowadzającym wody ze zbiornika wodnego „Wędrynia" oraz zestopniowanego progu (przetamowania ziemnego) na cieku Dopływ spod Wędryni oraz budowie regulowanej zastawki zatrzymującej wodę w bagnie (pow. ok. 0,15 ha) i budowie odcinka rowu (dł. około 60 mb) doprowadzającego   do niego wodę,   odbudowie czterech przepustów i odbudowie koron dróg nad przepustami renowacji rowów na odcinku około 1050 mb. Całkowita długość rowów objętych przedsięwzięciem wynosi około 1400 mb.
Teren realizacji przedsięwzięcia obejmuje działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków :
     Obręb Wędrynia
Km 2;  dz. nr 183; 184; 185; 210.
 
      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) podaje do wiadomości o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego j/w.
Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie 99 A pok. 19 I piętro.
 
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia .
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uznające to żądanie ( art.53 ust. 6 cyt. Ustawy).
 
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od 21.08.2012 r. – do 03.09.2012 r.

Metryka

Liczba odwiedzin 566
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2012-08-20 15:24:33
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2012-08-20 15:24:33