logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 
                                                                                                            Chocianowice,12.09.2012r.
 
 
 
Zespół Gimnazjalno- Szkolno-Przedszkolny
w Chocianowicach
Chocianowice 78, 46-280 Lasowice Małe
 
 
 
Nr sprawy ZP-02/2012
 
Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
 
Dotyczy:
Wykonania zadania p.n:
 Dostawa do Szkoły Podstawowej w Chocianowicach pomocy                                         dydaktycznych w ramach Pilotażowego Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli, w zakresie stosowania technologii informatyczno- komunikacyjnych  „Cyfrowa Szkoła”.
 
Zamawiający zgodnie z art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej „ustawą”(tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa do Szkoły Podstawowej w Chocianowicach pomocy dydaktycznych w ramach Pilotażowego Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli, w zakresie stosowania technologii informatyczno - komunikacyjnych  „Cyfrowa Szkoła”,
Zamawiający wybrał na realizację zadania  ofertę Nr 2 złożoną przez Firmę:
 
Procesorek
Marek Jurczok
Pawłowice 82, 46-310 Gorzów Śląski
 
Za cenę ryczałtową brutto: 112.180,00 zł.
 
 
Uzasadnienie:
Oferta jest kompletna pod względem formalnym, oraz spełnia warunki określone w SIWZ. Wybrana oferta jest najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte w SIWZ- najniższa cena .Oferta w ogólnej ocenie złożonych ofert uzyskała 100 pkt.
 
 
 
 
 Zestawienie, oraz streszczenie oceny i porównania pozostałych złożonych ofert.
 
Oferta Nr 1
 
Digtron s. c.
Chyla Stanisław, Chudy Roman
ul. Krasińskiego 20
47-200 Kędzierzyn- Koźle
Cena oferty: 127.600,00 zł.
Oferta jest kompletna pod względem formalnym, oraz spełnia warunki określone w SIWZ.
W ogólnej ocenie złożonych ofert uzyskała 87,92 pkt.
 
Oferta Nr 3
 
Gress
Grzegorz Rybaczek
46-200 Kluczbork
ul. Gen. Dąbrowskiego 10A
Cena oferty:113.720,00 zł.
Oferta jest kompletna pod względem formalnym, oraz spełnia warunki określone w SIWZ.
W ogólnej ocenie złożonych ofert uzyskała 98,65 pkt.
 
Równocześnie nadmieniam, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(Dz.U.z2010r.Nr11poz.759 z późn. zm.) umowy w sprawie realizacji przedmiotowego zamówienia będą zawierane w terminie nie krótszym niż 5 dni jeżeli zawiadomienie o wyborze oferty zostało przekazane faksem lub w terminie 10 dni jeżeli zawiadomienie o wyborze oferty zostało przesłane w inny sposób.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości:
1)    Digtron s.c. Chyla Stanisław, Chudy Roman ul. Krasińskiego 20 47-200 Kędzierzyn- Koźle
2)    Procesorek- Marek Jurczok Pawłowice 82, 46-310 Gorzów Śl.
3)    Gress- Grzegorz Rybaczek 46-200 Kluczbork, ul. Gen. Dąbrowskiego 10A
4)    tablica ogłoszeń w siedzibie zamawiającego
5)    informacja na stronie internetowej www.bip.lasowicewielkie.pl
6)    a/a
 
 
 
 
 
                                                                                  

Metryka

Liczba odwiedzin 1594
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2012-09-12 20:21:05
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2012-09-12 20:21:05