logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOWMIENIE

Lasowice Wielkie, dnia 05.10.2012r.  

ZP.271.7.A.2012r.                                                     
 
ZAWIADOWMIENIE
 o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba i Wędrynia”.
 
       Działając na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 181 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) w związku z uznaniem zasadności informacji przekazanej przez Wykonawcę, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty, powtórzeniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie:
Wnoszący informację na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej „ECOKOM” Sp. z o.o. ul. Opolska 21, 46-022 Luboszyce, wskazał iż w wyjaśnieniach złożonych na podstawie Art. 90 ust. 1 Pzp przez firmę PAGA – PRO pismem z dnia 18.09.2012r. zawarto informacje powodujące niezgodność oferty firmy PAGA-PRO z treścią SIWZ, w szczególności: niezgodność zbiornika tłoczni P2, pompowni przydomowych w zakresie pomp i armatury.       
Mając powyższe na uwadze Zamawiający wezwał wykonawcę PPUH PAGA-PRO w trybie art. 87 ust 1 Pzp do złożenia wyjaśnień w zakresie rozbieżności pomiędzy treścią złożonej oferty dotyczącą parametrów technicznych urządzeń (pompowni przydomowych, pompowni ścieków, tłoczni ścieków), a dowodami przedstawionymi przy piśmie z dnia 18.09.2012r. w sprawie rażąco niskiej ceny.
Wykonawca składając wyjaśnienia pismem z dnia 03.10.2012r. nie wykazał zgodności przedstawionych dowodów zaoferowanych urządzeń, z treścią złożonej oferty. Wykonawca natomiast w piśmie tym stwierdził, iż w zakresie oferty na pompownie przydomowe popełnił omyłkę i dostarczył kolejny dokument innych urządzeń.
Dowody (oferty urządzeń z pism z dnia 18.09.2012 i z dnia 03.10.2012r.) wskazują na odmienny jakościowo i technicznie przedmiot zamówienia, czym nie spełnia wymagań Zamawiającego.
Zasadnicze rozbieżności dotyczą parametrów technicznych proponowanych pomp, konstrukcji zbiornika wraz armaturą.
Opis pozycji nr 29 kosztorysu zakłada wykonanie pompowni przydomowej prefabrykowanej z PE-HD fi 800 mm z pompą wirową z nożem tnącym, kpl. wyposażeniem. Parametry pracy proj. pompy: Q =1,4 – 1,7 l/s, H=21m, N= 2,6-2,7 kW, U=230-400 V.
 
Rozwiązania techniczne pompowni przydomowych firmy Preskpol i firmy INWAP bazują na pompach wyporowych o parametrach pracy pompy:
- pompa PRESKPOL    Q = 0,7 l/s, H = 65 m, N= 1,1 kW,
- pompa INWAP           Q = 1,8 l/s, H= 60 m, N=1,5 kW.
Podstawowa różnica pomiędzy pompą wirową a wyporową polega na konstrukcji wirnika. Pompy wirowe posiadają wirnik otwarty żeliwny, natomiast pompy wyporowe posiadają rotor ze stali nierdzewnej i stator gumowy.
Kolejno, parametry techniczne urządzenia firmy INWAP nie pokrywają się z pozycją 30 i 31 kosztorysu ofertowego, ponieważ oferta firmy INWAP odnosi się jedynie do pozycji 29 (pompownie przydomowe). Nie odnosi się natomiast do pozycji nr 30 (pompownia sieciowa) i nr 31(tłocznia ścieków).
Wyjaśnienia firmy ECO-UNICOL nie spełniają wymagań Zamawiającego zawartych w pozycji 31 kosztorysu ofertowego. Proponowane rozwiązanie materiałowe tłoczni ścieków w zbiorniku betonowym jest niezgodne z opisem pozycji nr 31 która zakłada wykonanie tłoczni ścieków w zbiorniku z PEHD.
Należy uznać, iż w piśmie z dnia 03.10.2012r. Wykonawca zaoferował nowe urządzenie – pompownie, które i tak nie są zgodne z treścią SWIZ. W przypadku pompowni ścieków i tłoczni nie wyjaśnił rozbieżności. Procedura wyjaśnienia nie może co do zasady skutkować wprowadzaniem zmian w treści oferty, a jedynie ograniczyć się do jej wykładni (KIO 510/11 z dnia 25 marca 2011 r.)
W związku z powyższym Wykonawca oferując w piśmie z dnia 03.10.2012 r. inne urządzenia niż w piśmie z dnia 18.09.2012 r. złożonym w związku z art. 90 ust. 1 Pzp, przyznaje, iż wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny były przygotowane nierzetelnie, a tym samym mało wyczerpujące. Zważyć należy, iż nie chodzi tu bowiem o złożenie jakichkolwiek wyjaśnień, lecz takich wyjaśnień, które w sposób nie budzący wątpliwości pozwalają na ocenę oferty pod względem zaoferowania rażąco niskiej ceny (Wyrok KIO 1078/12, KIO 1081/12 z 10.06.2012 r.). Zamawiający uznaje zatem, iż przedmiotowe wyjaśnienia z dnia 18.09.2012 są niewystarczające, nieprzekonujące i nie może na ich podstawie dokonać prawidłowej i pełnej oceny wysokości ceny pod kątem ustalenia, czy nie jest ona rażąco niska. Wyjaśnienia zbyt ogólnikowe traktowane są w orzecznictwie na równi z brakiem wyjaśnień (Wyrok KIO 349/12 z 01.03.2012, 1078/12, KIO 1081/12 z 10.06.2012), skutkuje to zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp odrzuceniem oferty.
W myśl art. 90 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy P.P.H.U PAGA PRO oferta podlega  również odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ.  
 
Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku powtórzenia czynności badania i oceny ofert na „ Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba i Wędrynia” - 
wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej „ECOKOM” Sp. z o.o. ul. Opolska 21, 46-022 Luboszyce za cenę brutto:
4 720 944,18 zł. – na podstawie kryterium ceny – 100%
 
 
 Wykaz ofert nie podlegających odrzuceniu  przedstawia poniższa tabela :
 
Nr oferty
Nazwa Wykonawcy
Adres
L. pkt
   1
Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej ECOKOM Sp. z o.o.
 ul. Opolska 21,
46-022 Luboszyce
100
3
Firma Instalacji Sanitarnej POLAN Sp. z o.o.
ul. Warszawska 72,
46-320 Praszka
86,04
6
WODGAZ Arkadiusz Kosentka, Aleksandra Michalska Sp. Jawna
ul. Partyzancka 54 A,
45-802 Opole
96,43
8
MPM    DEVELOPMENT   
Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 1,
46-100 Namysłów
78,46
12
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe KURPET Rafał Kurpet
ul. Wołczyńska 34 D
Ligota Dolna 46-200 Kluczbork
81,77
 
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana z upływem terminu określonego w Art. 94 ust. 1 pkt. 2) (tj. nie krótszym niż 5 dni od przekazania zawiadomienia) po ponownym wniesieniu wadium.

Metryka

Liczba odwiedzin 1806
Osoba wprowadzająca informację Małgorzata Lizon
Osoba publikująca informację Małgorzata Lizon
Osoba odpowiedzialna za informację Małgorzata Lizon
Data opublikowania 2012-10-05 14:30:44
Zmodyfikował Małgorzata Lizon
Data ostatniej aktualizacji 2012-10-05 14:30:44