logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie

 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
 
dotyczące konsultacji projektu
REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE
Na podstawie uchwały Nr XLIII-282/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
zapraszam
zainteresowanie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE
Konsultacje trwają od 22 do 29 października 2012 r.

Treść projektu PROGRAMU jest dostępna na stronie internetowej www.lasowicewielkie.pl oraz www.bip.lasowicewielkie.pl.

Uwagi i wnioski przyjmowane są w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich, w Referacie Gospodarki Komunalnej (pok. 19), można je również przesyłać na adres poczty elektronicznej – rgk@lasowicewielkie.pl
Uwagi i wnioski, które wpłyną po terminie pozostaną bez rozpoznania.
 
 
WÓJT GMINY
LASOWICE WIELKIE

 
Daniel Gagat
 

Metryka

Liczba odwiedzin 584
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2012-10-22 16:25:33
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2012-10-22 16:25:33