logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu

 

Lasowice Wielkie, dnia 25.10.2012 r.
GK 6220.7.2012
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
        Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) informuję społeczeństwo o :
 
  1. Przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie na lata 2012 – 2032”.
 
  1. Możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie pokój nr 19 w godzinach pracy urzędu.
 
  1. Możliwości składania uwag i wniosków do w/w projektu w terminie 21 dni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 25.10.2012 do dnia 20.11.2012. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rgk_wyrwa@lasowicewielkie.pl .
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lasowice Wielkie.

Do pobrania : program usuwania azbestu

Metryka

Liczba odwiedzin 563
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2012-10-25 15:17:33
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2012-10-25 15:17:33