logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

O B W I E S Z C Z E N I E - budowie kablowej linii światłowodowej w ramach inwestycji modernizacji zabytkowej Stacji Uzdatniania Wody

Lasowice Wielkie 22.01.2013 r.

 GK.6733.11.2012

 


O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA  GMINY  LASOWICE WIELKIE


o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającego na „budowie kablowej linii światłowodowej w ramach inwestycji modernizacji zabytkowej Stacji Uzdatniania Wody”

Teren realizacji przedsięwzięcia obejmuje działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków :

     Obręb Chocianowice

Km 1;  dz. nr 241; 240/2; 236/4; 235/5; 235/8; 426/42; 429/43; 432/44; 438/46; 435/45; 234/4; 233/8

 

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) podaje do wiadomości o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego j/w.

Z decyzją można zapoznać się w  Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie 99 A pok. 19 I piętro.

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia .

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uznające to żądanie ( art.53 ust. 6 cyt. Ustawy).

 

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni  od 23.01.2013 r. – do 05.02.2013 r.

Metryka

Liczba odwiedzin 564
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2013-01-23 09:14:42
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2013-01-23 09:14:42