logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Lasowice Wielkie: odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Lasowice Wielkie w sezonie zimowym 2013-2014r. Numer ogłoszenia: 439008 - 2013; data zamieszczenia: 28.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Lasowice Wielkie: odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Lasowice Wielkie w sezonie zimowym 2013-2014r.
Numer ogłoszenia: 439008 - 2013; data zamieszczenia: 28.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lasowice Wielkie , Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie, woj. opolskie, tel. 077 4175470, faks 077 4175491.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Lasowice Wielkie w sezonie zimowym 2013-2014r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa odśnieżania dróg gminnych i dojazdowych w okresie zimy 2013-2014 na terenie gminy Lasowice Wielkie, pow. Kluczbork. woj. opolskie. Przy wykonywaniu usługi wymaga się zachowania następującego standardu: - droga przejezdna, odśnieżona na szerokości min. 3 m. + zatoczki do mijania -usuwanie i zwalczanie śliskości- po uzgodnieniu z Zamawiającym. Zakresem świadczonej usługi objętych będzie 13 sołectw: Chocianowice, Lasowice Małe, Lasowice Wielkie, Szumirad, Chudoba, Wędrynia, Tuły, Laskowice, Gronowice, Ciarka, Trzebiszyn. Jasienie, Oś. Przewidywana łączna liczba godzin pracy sprzętu - 600 Wielkość zamówienia uzależniona będzie od faktycznie panujących warunków atmosferycznych. 4.2 Wymagania szczegółowe związane z wykonywaniem usługi Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do prowadzenia akcji zimowej po ustaniu opadów śniegu. W sytuacjach wyjątkowych tj. intensywnych i ciągłych opadach, zawiejach i zamieciach śnieżnych, powodujących nieprzejezdność dróg - Wykonawca będzie wykonywał usługę w trakcie występowania opadów, powiadamiając o tym Zamawiającego. Wykonawca będzie wykonywał usługę na każde żądanie Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach wykonywać usługę odśnieżania w godzinach nocnych. Godziny pracy sprzętu dokumentowane zostaną raportami pracy potwierdzanymi przez sołtysów lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.
 III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie określonych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie określonych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie określonych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie określonych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie określonych wymagań. Ocena tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lasowicewielkie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzad Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A, pok. nr 4 I piętro..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2013 godzina 12:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w Sekretariacie (pok. nr 1 - I piętro) Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich, 46-282 Lasowice Wielkie 99A..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: wieś Chocianowice.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: obejmuje odśnieżanie dróg wsi Chocianowice, o szacunkowej długości : 11km,.
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: wieś Ciarka.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: obejmuje odśnieżanie dróg wsi Ciarka, o szacunkowej długości: 10 km,.
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: wsie Gronowice, Lasowice Małe.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: obejmuje odśnieżanie dróg wsi Gronowice, Lasowice Małe, o szacunkowej długości : 25,5 km ( w tym droga Gronowice- Ciarka).
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: wieś Lasowice Wielkie, Trzebiszyn, Tuły, Oś.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: obejmuje odśnieżanie dróg wsi: Lasowice Wielkie, Trzebiszyn, Tuły, Oś o szacunkowej długości: 44 km,.
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Przysiołek Oś - Ostalinka.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: obejmuje odśnieżanie drogi wsi Oś - Przysiółek Ostalinka o szacunkowej długości 4 km,.
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: wieś Wędrynia.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: obejmuje odśnieżanie dróg wsi Wędrynia , o szacunkowej długości: 17 km,.
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: wieś Chudoba.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: obejmuje odśnieżanie dróg wsi Chudoba, o szacunkowej długości: 22 km..
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: wieś Szumirad.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: obejmuje odśnieżanie drogi wsi Szumirad o szacunkowej długości: 8 km.
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: wieś Laskowice.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: obejmuje odśnieżanie dróg wsi Laskowice o szacunkowej długości: 13 km.
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: wieś Jasienie.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: obejmuje odśnieżanie dróg wsi Jasienie o szacunkowej długości: 20 km..
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: zwalczanie śliskości.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: obejmuje - wykonywanie usługi zwalczania śliskości ( posypywanie piaskiem - materiał własny Wykonawcy) -interwencyjne świadczenie usługi - po uzgodnieniu z Zamawiającym..
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.63.00.00-2.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 733
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2013-11-06 13:10:00
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2013-10-28 16:03:58