logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie  Nr 256/13

Wójta Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 22 stycznia 2013r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lasowice Wielkie w roku 2013

 

 

Na podstawie art. 27 ust. 3 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. nr 28 poz. 146, nr 123 poz. 835, nr 152 poz. 1020, nr 96 poz. 620) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam :

 

§ 1

 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na dotację z budżetu gminy Lasowice Wielkie na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku.

§ 2

 

Ogłoszenie stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz stronie internetowej Urzędu a także w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 497
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2013-02-06 08:39:46
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2013-02-06 08:39:46