logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE -rozbudowie sieci wodociągowej

Lasowice Wielkie 10.05.2013 r.

 

 

 

 

GK.6733.4.2013

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA  GMINY  LASOWICE WIELKIE

 

 

o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającego na „rozbudowie sieci wodociągowej”

Teren realizacji przedsięwzięcia obejmuje działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków :

     Obręb Lasowice Wielkie

Km 4;  dz. nr 291/52; 317/1; 317/2; 305; 84/19; 318; 86/4; 87; 90/2; 91/2; 92; 93/2; 93/1; 98; 99; 103/6; 103/7; 106; 107; 108; 110/2; 113; 114/3; 115/2.

 

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) podaje do wiadomości o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego j/w.

Z decyzją można zapoznać się w  Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie 99 A pok. 19 I piętro.

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia .

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uznające to żądanie ( art.53 ust. 6 cyt. Ustawy).

 

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni  od 11.05.2013 r. – do 25.05.2013 r.

Metryka

Liczba odwiedzin 543
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2013-05-10 13:07:51
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2013-05-10 13:07:51