logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania w sferze KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI

Zarządzenie Nr 277/13

Wójta Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 23 maja 2013r.

 

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania

w sferze KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI

na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2013 roku

 

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert dotyczący wykonywania zadań w sferze KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2013 roku przez organizacje pozarządowe.

 

§ 2

 

Ogłoszenie stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz stronie internetowej Urzędu a także w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do pobrania : ogloszenie o  konkursie

Metryka

Liczba odwiedzin 505
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2013-05-28 12:59:04
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2013-05-28 12:59:04