logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: ZP/2/2013                                                          

                                                                                            Chocianowice 16.07.2013r.

 

                                                                      

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTĘPOWANIU NA

 wybór personelu w ramach realizacji projektu POKL Działanie 3.3.4 „Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych”

 NR REFERENCYJNY ZP/2/2013.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w prowadzonym przez:

Zamawiający:

Gmina Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A

46-282 Lasowice Wielkie

Internet: http://bip.lasowicewielkie.pl/

NIP: 7511683021,  REGON: 531413024

Realizator projektu:

Zespół Gimnazjalno Szkolno – Przedszkolny

Chocianowice 78

46-280 Lasowice Małe

Tel.:  77 413 26 07  Fax: 77 413 27 58

 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór personelu w ramach realizacji projektu POKL Działanie 3.3.4 Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych  nr referencyjny ZP/2/2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację przedmiotu zamówienia z podziałem na części. W wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęło ogółem 4 oferty w tym na część nr 1 – 1 oferta, na część nr 2 – 1 oferta, na część nr 3 – 1 oferta, na część 4 – 1 oferta.

 

Kryteria (oceny) wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

Zamawiający dokonał oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu, na podstawie naspujących kryterw:

- CENA                           60 %

- WYKSZTAŁCENIE      20 %

- DOŚWIADCZENIE      20 %

 

 

Zestawienie wszystkich ofert:

 

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Numer części

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium wykształcenie

Liczba punktów w kryterium doświadczenie

Razem punktów

1

Józef Woźny, Kujakowice Górne, ul. XXX lecia 53, 46-211 Kujakowice Górne

1

60,00

20,00

20,00

100,00

2

Iwona Tkacz, Opole, ul. Ozimska 54/1, 45-368 Opole

2

60,00

20,00

20,00

100,00

3

Jolanta Kotnarowska , Kluczbork, ul. Tuwima 9/2, 46-203 Kluczbork

3

60,00

20,00

15,00

95,00

4

Anita Gawlita-Wójcik, Jasienie, ul. Zwycięstwa 84, 46-280 Lasowice Małe

4

60,00

10,00

15,00

85,00

 

Wybrano ofertę Wykonawcy:

 

Do realizacji części nr 1

Ofertę nr 1 złożoną przez wykonawcę:

Józef Woźny, Kujakowice Górne, ul. XXX lecia 53, 46-211 Kujakowice Górne

Uzasadnienie prawne: art 91 ust 1 ustawy PZP
Uzasadnienie faktyczne: jedyna złożona oferta, oferta najkorzystniejsza, oferta nie podlegająca odrzuceniu

 

Do realizacji części nr 2

Ofertę nr 1 złożoną przez wykonawcę:

Iwona Tkacz, Opole, ul. Ozimska 54/1, 45-368 Opole

Uzasadnienie prawne: art 91 ust 1 ustawy PZP
Uzasadnienie faktyczne: jedyna złożona oferta, oferta najkorzystniejsza, oferta nie podlegająca odrzuceniu

 

Do realizacji części nr 3

Ofertę nr 1 złożoną przez wykonawcę:

Jolanta Kotnarowska , Kluczbork, ul. Tuwima 9/2, 46-203 Kluczbork

Uzasadnienie prawne: art 91 ust 1 ustawy PZP
Uzasadnienie faktyczne: jedyna złożona oferta, oferta najkorzystniejsza, oferta nie podlegająca odrzuceniu

 

Do realizacji części nr 4

Ofertę nr 1 złożoną przez wykonawcę:

Anita Gawlita-Wójcik, Jasienie, ul. Zwycięstwa 84, 46-280 Lasowice Małe

Uzasadnienie prawne: art 91 ust 1 ustawy PZP
Uzasadnienie faktyczne: jedyna złożona oferta, oferta najkorzystniejsza, oferta nie podlegająca

odrzuceniu

 

Równocześnie nadmieniam, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759
z późn. zm.) umowy w sprawie realizacji przedmiotowego zamówienia będą zawierane w terminie nie krótszym niż 5 dni jeżeli zawiadomienie o wyborze oferty zostało przekazane faksem lub w terminie 10 dni jeżeli zawiadomienie o wyborze oferty zostało przesłane w inny sposób.

 

Do wiadomości:

1.      Józef Woźny, Kujakowice Górne, ul. XXX lecia 53, 46-211 Kujakowice Górne

2.      Iwona Tkacz, Opole, ul. Ozimska 54/1, 45-368 Opole

3.      Jolanta Kotnarowska , Kluczbork, ul. Tuwima 9/2, 46-203 Kluczbork

4.      Anita Gawlita-Wójcik, Jasienie, ul. Zwycięstwa 84, 46-280 Lasowice Małe

5.      bip.lasowicewielkie.pl

6.      Tablica ogłoszeń w siedzibie zamawiającego

7.      a/a

 

Metryka

Liczba odwiedzin 2180
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2013-07-18 23:22:45
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2013-07-18 23:22:45