logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Obwieszczenie Wójta Gminy Lasowice Wielkie

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

 

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: „Rozbudowa zakładu usługowego o część magazynową i część produkcyjną" na podstawie art. 33 ust 1 pkt 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267, tekst jednolity) Wójt Gminy Lasowice Wielkie podaje do publicznej wiadomości co następuje:

Lasowice Wielkie 01.10.2013

 

 


1/ Przystępuję do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

2/ Na wniosek Pana Bernarda Blys zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Rozbudowa zakładu usługowego o część magazynową i część produkcyjną"

3/ Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Lasowice Wielkie.

4/ Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.

5/ Jednocześnie informuję zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie tut. Urzędu pokój nr 19 oraz o możliwości składania uwag i wniosków.

6/ Wnioski i uwagi można składać pisemnie, ustnie do protokołu oraz w formie elektronicznej na adres ug@lasowicewielkie.pl lub w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w terminie 21 dni od podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości, tj. do 23.10.2013.

7/ Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

8/ Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lasowice Wielkie.

 

 

 

 

 

ZAMIESZCZONO:

1/ Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

2/ BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

3/ Tablice ogłoszeń w sołectwie Lasowice Wielkie.

 

Metryka

Liczba odwiedzin 499
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2013-10-01 21:03:33
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2013-10-01 21:03:33