logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Obwieszczenie Wójta Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 14 kwietnia 2014r.

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

 

 

        Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w zawiązku z art. 85 ust. 3 oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam strony postępowania

oraz

podaję do publicznej wiadomości informację,

 

że w dniu 14 kwietnia 2014r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Szumirad - Chudoba w km 7+200-8+250 i 8+350 – 9+200"

Lasowice Wielkie 14 kwietnia 2014r.

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

 

 

        Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w zawiązku z art. 85 ust. 3 oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam strony postępowania

oraz

podaję do publicznej wiadomości informację,

 

że w dniu 14 kwietnia 2014r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Szumirad - Chudoba w km 7+200-8+250 i 8+350 – 9+200"

z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy (w tym postanowieniami uzgadniającymi wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku) można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie (pok. nr 19) w godzinach pracy Urzędu.

 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Lasowice Wielkie w terminie 28 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMIESZCZONO:

1/ Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

2/ Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

3/ Tablice ogłoszeń w sołectwach: Chudoba i Szumirad.

Metryka

Liczba odwiedzin 546
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2014-04-14 16:42:49
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2014-04-14 16:42:49