logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Studium

OBWIESZCZENIE

                                                   

o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany ”Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie„ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

    Lasowice Wielkie, dnia 16.07.2014r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
                                                   
o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany ”Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie„ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lasowice Wielkie Uchwały Nr XXXVII-266/14 z dnia 25 czerwca 2014r.  w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie nr XXXII-226/13 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie”.
 
Powyższa uchwała dotyczy zmiany granic opracowania poprzez wprowadzenie zmian w załącznikach graficznych do Uchwały Nr XXXII-226/13 Gminy Lasowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2013 r.
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie
 
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej
zmiany Studium.
Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie w terminie do dnia 09.08.2014 r.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Metryka

Liczba odwiedzin 537
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2014-07-17 10:50:13
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2014-07-17 10:50:13