logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zrządzenie Nr 437/14

 

Zrządzenie Nr 437/14

 

 

Wójta Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 8 października 2014 roku

 

 

 

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.             

 

 

Na podstawie art. 61 b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku. Kodeks wyborczy           ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm. ) zarządza się, co następuje :

 

§ 1

 

Wyznacza się Obwodowe Komisje Wyborcze dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku ;

 

1.     Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Lasowicach Małych z siedzibą -Sala OSP, ul. Odrodzenia nr 34,                      

 

2.     Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Tułach z siedzibą - Sala Wiejska, Tuły nr 39 a,               

 

§ 2

 

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz zamieszcza się w BIP Gminy Lasowice Wielkie.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia wójta Gminy Nr 427/14

z dnia 23 września 2014 roku

 

 

 

Zadania koordynatora gminnego

Do zadań koordynatora gminnego należy:

 

1)          udział w szkoleniach organizowanych przez koordynatora właściwego dla obszaru komisarza wyborczego;

2)          wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemie informatycznym przez właściwe komórki organizacyjne urzędu gminy danych dotyczących obwodów głosowania i ich granic, liczby uprawnionych do głosowania na obszarze gminy oraz danych o liczbie udzielonych pełnomocnictw i liczbie wysłanych pakietów wyborczych,

3)          nadzór nad wprowadzeniem do systemu danych członków (kandydatów na członków) obwodowych komisji wyborczych i aktualizacją składów przez właściwe komórki organizacyjne urzędu gminy;

4)          prowadzenie ewidencji informacji operatorów obsługi informatycznej OKW zawierającej dane kontaktowe i ustalony sposób przekazywania haseł, oprogramowania oraz danych definiujących obwody głosowania, okręgi wyborcze i listy kandydatów;

5)          przeprowadzenie szkolenia dla operatorów OKW na obszarze gminy w zakresie obsługi informatycznej wyborów samorządowych w obwodzie głosowania;

6)          prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanego oprogramowania i wersji danych definiujących wykaz obwodów, list i kandydatów,

7)          przekazanie przewodniczącym OKW oraz operatorom obsługi informatycznej OKW loginów i haseł do pobrania licencji, a w sytuacji szczególnej przekazanie loginu i hasła dla pobrania licencji zastępcy przewodniczącego;

8)          dystrybucja oprogramowania oraz danych definicyjnych dla każdego obwodu głosowania bez dostępu do sieci Internet (poprzez pobranie ze stron internetowych i utworzenie nośników), także w przypadku testów, o którym mowa w punkcie 13;

9)          dystrybucja aktualizowanych plików definicyjnych uwzględniających uzyskane od koordynatora komisarza wyborczego zmiany danych o kandydatach do rad oraz kandydatów na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) dla obwodów nieposiadających dostępu do sieci Internet;

10)       przyjmowanie uwag dotyczących działania programu oraz udzielanie wsparcia technicznego operatorom obsługi informatycznej OKW;

11)       zgłaszanie uwag dotyczących działania programu koordynatorowi komisarza;

12)       w przypadkach awaryjnych nawiązanie kontaktu i przekazanie informacji koordynatorowi komisarza;

13)       udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu testów ogólnokrajowych przekazywania danych testowych o wynikach głosowania ze wszystkich komisji obwodowych korzystających ze wsparcia informatycznego oraz organizacja wprowadzania i przekazywania danych testowych z obwodów nieposiadających obsługi informatycznej;

14)      przekazanie do koordynatora komisarza wniosków i spostrzeżeń w formie raportu podsumowującego przebieg testów ogólnokrajowych;

15)     przygotowanie wydruków formularzy protokołów wyników głosowania w obwodzie (dla ewentualnego ręcznego sporządzenia protokołów);

16)     w dniu głosowania – dwukrotne przekazanie danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców oraz o liczbie wydanych kart do głosowania (tzw. frekwencji) w sytuacji, o której mowa w pkt. 15 załącznika uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia … września 2014 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez komisarzy wyborczych obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej w trakcie głosowania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2014 r.;

17)     prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym są odnotowywane wykonane czynności:

a)     przeprowadzenie szkolenia operatorów OKW z potwierdzeniem uczestnictwa,

b)     zgłaszanie z poziomu gminy uwag do działania programu do koordynatora komisarza wyborczego właściwego dla gminy,

c)     przygotowanie i otrzymanie potwierdzenia przekazania haseł przewodniczącym OKW i operatorom OKW,

d)     zgłaszanie do koordynatora komisarza wyborczego konieczności zmiany haseł i sposoby ich przekazania z potwierdzeniami odbioru,

e)     przekazanie, za potwierdzeniem, oprogramowania dla operatorów OKW nieposiadających dostępu do sieci Internet;

f)      przekazanie, za potwierdzeniem poprawności, danych definicyjnych dla operatorów OKW nieposiadających dostępu do sieci Internet, w tym w ramach testów ogólnokrajowych.

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 520
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2014-10-08 11:13:47
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2014-10-08 11:13:47