logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLU7004 A” wraz z zasilaniem na dz. nr: 614/256; 666/81; 717/81 arkusz mapy 2, w miejscowości Jasienie.

Lasowice Wielkie 04.04.2018r.

 

 

 

 

GK.6733.3.2018.ZJ

 

 

                                                  

 

                                                                                                O B W I E S Z C Z E N I E
 

            Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 w związku z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017. 1257), oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2017.1073)   

 

 

zawiadamiam

 

          że w dniu 30 marca 2018r. zostało wszczęte na żądanie P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Łukasz Olbiński - postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLU7004 A” wraz z zasilaniem na dz. nr: 614/256; 666/81; 717/81 arkusz mapy 2, w miejscowości Jasienie.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.

 

W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                        

 

 

 

 

Zamieszczono :

 

  1. Tablica ogłoszeń w sołectwie Jasienie
  2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  3. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  4.  A/a

 

Metryka

Liczba odwiedzin 316
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-04-04 11:43:54
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-04-04 11:43:54