logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

obwieszczenie o wszczęciu postępowania - „Rozbiórka istniejącego zespołu zaporowo-upustowego i budowa w jego miejsce nowego zespołu zaporowo-upustowego DN500 MOP 5,5 MPa zabudowanego na gazociągu w/c DN500 relacji Tworóg – Komorzno II/odc. Chocianowice – Komorzno (Ignacówka)”

Lasowice Wielkie 12.12.2019 r.

GK.6733.7.2019.ZJ

 

O B W I E S Z C Z E N I E
 

       Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 w związku z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

zawiadamiam

 

          że w dniu 12 grudnia 2019 r. zostało wszczęte na żądanie Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A., w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Mateusz Szymalski - postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbiórce istniejącego zespołu zaporowo-upustowego i budowie w jego miejsce nowego zespołu zaporowo-upustowego DN500 MOP 5,5 MPa zabudowanego na gazociągu w/c DN500 relacji Tworóg – Komorzno II/odc. Chocianowice – Komorzno (Ignacówka)”, na dz. nr 348/10 arkusz mapy 4, w miejscowości Chocianowice.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.

 

W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                         

 

 

 

Zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń w sołectwie Chocianowice
  2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  3. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  4.   A/a

Metryka

Liczba odwiedzin 257
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-12-12 13:30:51
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-12-12 13:30:51