logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Wędrynia”

Lasowice Wielkie, 06.09.2022 r.

GK.6733.5.2022

 O B W I E S Z C Z E N I E
 

Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 w związku z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503)

 

zawiadamiam

że w dniu 01 września 2022 r. zostało wszczęte na żądanie Zarządu Dróg Wojewódzkich, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pracownia Projektowa PROKOM Kazimierz Kurowski postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Wędrynia” w miejscowości Wędrynia, na działkach nr 195, 567/260, 371/204, 192, 413/263, 338/158, 389/181, 376/210, 374/209, 368/202, 365/202, 609/146, 608/146, 629/146 ark. mapy 1.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.

W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                         

 

Zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń w sołectwie Wędrynia,
  2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie,
  3. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie,
  4.   A/a.

Metryka

Liczba odwiedzin 683
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2022-09-06 15:29:50
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2022-09-07 08:09:58

Historia zmian