logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - „Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne tzn. odpadów z tworzyw sztucznych w instalacji zlokalizowanej na działkach nr 1/18, 1/52, 1/53 o powierzchni 13835m2 położonych w Trzebiszynie nr 67 gmina Lasowice Wielkie, województwo opolskie"

Lasowice Wielkie, 15.03.2023

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

 

Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne tzn. odpadów z tworzyw sztucznych w instalacji zlokalizowanej na działkach nr 1/18, 1/52, 1/53 o powierzchni 13835m2 położonych w Trzebiszynie nr 67 gmina Lasowice Wielkie, województwo opolskie", że w dniu 15.03.2023 zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy (w tym postanowieniem i opiniami wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie (pok. nr 19) w godzinach pracy Urzędu.

Celem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kpa (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2000 ze zm.) w zakresie czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Zgodnie z art. 28 Kpa „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek".

Zgodnie z art. 49 Kpa „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia".

Na powyższe postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Obwieszczenie nastąpiło dnia  15 marca 2023 r.

 SYGNATURA SPRAWY: GK.6220.2.2022

     WÓJT GMINY

LASOWICE WIELKIE

 

 /-/ Daniel Gagat

 

 

 

 

ZAMIESZCZONO:

1/ Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie,

2/ Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie,

3/ Tablica ogłoszeń w sołectwie Trzebiszyn.

 

Metryka

Liczba odwiedzin 34
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2023-03-15 14:53:52
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2023-03-15 14:53:52