logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY - „Przebudowa drogi gminnej nr 101401 O w miejscowości Jasienie od km 0+003,00 do km 0+627,00”

Lasowice Wielkie, 27.09.2019 r.

ZP.271.13.2019                                       

ZAWIADOMIENIE
O ODRZUCENIU OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101401 O w miejscowości Jasienie od km 0+003,00 do km 0+627,00”.

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej ustawy, informuje o odrzuceniu oferty złożonej przez:

Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HAWI"
ul.
Magazynowa 1,
45-113 Opole.

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ Wykonawcy zobowiązani byli do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, który upłynął 26.09.2019 r. o godz. 12:00. Jednocześnie Zamawiający zaznaczył, iż wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego a skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

Po przeanalizowaniu dokumentacji księgowej Zamawiającego wynika, iż Wykonawca – Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HAWI” wniósł wadium po upływie terminu składania ofert. Wpłacone przez Wykonawcę wadium zostało zaksięgowane na rachunku Zamawiającego w dniu 26.09.2019 r. o godzinie 14:42, a zatem po upływie terminu na składanie ofert.

Zgodnie z poglądem prezentowanym przez Krajową Izbę Odwoławczą wniesienie wadium jest skuteczne tylko w przypadku uznania rachunku bankowego Zamawiającego należną kwotą wadium (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23 stycznia 2012  r. sygn. akt 52/12). Dodatkowo, z art. 45 ust. 3 ustawy, jednoznacznie wynika obowiązek skutecznego, niejako „fizycznego” dostarczenia wadium Zamawiającemu przed terminem składania ofert.  Uznaje się więc, iż przed tym terminem w dyspozycji  Zamawiającego winna znaleźć się czy  to gwarancja wadialna czy wadium wniesione w pieniądzu (na  rachunku Zamawiającego), tak aby już od chwili składania ofert mógł skutecznie zabezpieczeniem wadialnym rozporządzać i ewentualnie zeń zaspokoić roszczenia przypisane ustawą (Wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia   29 sierpnia 2012 r. sygn. akt 1766/12).

W związku z powyższym Zamawiający, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy odrzuca ofertę, jeśli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane ze skutecznością dostarczenia Zamawiającemu wadium i konsekwencje jego ewentualnego braku przez terminem składania ofert.

Na powyższą decyzję Wykonawcy, którego oferta została odrzucona, przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z art. 180 ustawy.

 

 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 232
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-09-27 11:14:05
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-09-27 11:14:05