logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2022 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE z dnia 13 września 2022 r

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2022

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

z dnia  13 września 2022 r


Wójt Gminy Lasowice Wielkie
ogłasza nabór  na stanowisko urzędnicze – sekretarz gminy Lasowice Wielkie

 

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Lasowice Wielkie , 46 – 282 Lasowice Wielkie 99A

Stanowisko pracy: sekretarz gminy Lasowice Wielkie


 1. Wymagania niezbędne:
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. wykształcenie:wyższe, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. staż pracy: co najmniej 4 lata na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2022, poz. 530) w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 w/w ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych
 8. sekretarz nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynależności do nich,
 9. dobra znajomość przepisów:

- ustawa o samorządzie gminnym;

- ustawa o pracownikach samorządowych;

- ustawa o ochronie danych osobowych;

- ustawa o dostępie do informacji publicznej;

- kodeks pracy;

- kodeks wyborczy;

- kodeks postepowania administracyjnego;

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 2. doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem
 3. umiejętność stosowania przepisów prawa
 4. umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych
 5. umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy
 6. biegła znajomość obsługi komputera

 

III. Zakres wykonywanych zadań m.in:

 1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania i wykonywania przez urząd gminy zadań z zakresu administracji publicznej
 2. właściwe i terminowe przygotowywanie wyborów: Prezydenta RP, Sejmu, Senatu, Rady Gminy, a także referendów zleconych gminie na mocy ustaw, pełnienie funkcji urzędnika wyborczego
 3. właściwe i terminowe przygotowywanie i przeprowadzenie wyborów w jednostkach pomocniczych, prowadzenie ewidencji jednostek pomocniczych gminy oraz zbiorów protokołów z zebrań wiejskich
 4. właściwe i terminowe przygotowywanie zleconych gminie spisów powszechnych
 5. zapewnienie współdziałania urzędu gminy z jednostkami pomocniczymi gminy, organizacjami społecznymi i mieszkańcami
 6. nadzór nad właściwymi prawidłowym udostępnianiem informacji publicznej
 7. przyjmowanie w obecności świadków ostatniej woli spadkodawcy w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz prawidłowe przechowywanie i udostępnianie złożonych testamentów
 8. opracowywanie projektów regulaminów oraz ich aktualizacji:  organizacyjnego urzędu gminy, regulaminu pracy, służby przygotowawczej
 9. przygotowywanie projektów uchwał w zakresie: tworzenia jednostek pomocniczych gminy oraz ustalenia zakresu ich działania, przystąpienia gminy do związku lub stowarzyszenia międzygminnego, statutu gminy
 10. przygotowanie i obsługa administracyjno – techniczna wyboru ławników sądowych
 11. dbanie o odpowiednie wyposażenie stanowisk pracy w urzędzie
 12. sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
 13. przetargi na zbycie nieruchomości
 14. przekazywanie nieruchomości na cele szczególne
 15. zlecanie wycen nieruchomości
 16. przygotowywanie projektów umów oraz aneksów i zmian umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz naliczanie czynszów
 17. sporządzanie sprawozdań w zakresie gospodarki mieszkaniowo – lokalowej
 18. przygotowywanie projektów uchwał w w/w sprawach
 19. wydawanie zezwoleń na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób

 

 1. Informacja o warunkach pracy:
 2. wymiar czasu pracy – pełny etat,
 3. miejsce pracy: Urząd Gminy Lasowice Wielkie;
 4. praca w budynku, budynek posiada podjazd, nie posiada windy umożliwiającej wjazd na piętro budynku wózkiem inwalidzkim, toaleta na parterze dostosowana do wózków inwalidzkich;
 5. stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin; praca przy świetle dziennym i sztucznym

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu),
 5. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 6. oświadczenie kandydata, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisku objętym niniejszym konkursem,
 10. inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i posiadane umiejętności,

 

VII. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie urzędu:

Urząd Gminy Lasowice Wielkie

46 – 282 Lasowice Wielkie 99A

pok. nr 1

z dopiskiem

„nabór  nr 2/2022  na stanowisko:  sekretarz gminy Lasowice Wielkie

 

DOKUMENTY APLIKACYJNE  NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 

23 wrzesnia 2022 r

 - aplikacje, które wpłyną do urzędu po terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym;

- komplet dokumentów aplikacyjnych składa się w odpowiedzi na konkretne (tylko jedno) ogłoszenie o naborze kandydatów (Urząd Gminy nie kopiuje dokumentacji z innych naborów i akt osobowych);

- po weryfikacji formalnej następnym etapem jest test lub/i  rozmowa kwalifikacyjna;

- kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną  o terminie i miejscu testu lub rozmowy kwalifikacyjnej;

- w przypadku niestawienia się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną lub test, kandydat zostaje wykluczony z postępowania rekrutacyjnego; przez niestawienie się kandydata rozumie się również spóźnienie dłuższe niż 5 minut;

- ofert odrzuconych nie zwracamy;

- po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego aplikacje wysłane w odpowiedzi na nabór zostaną komisyjnie zniszczone;

- informacja o wynikach naboru umieszczona będzie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lasowicach Wielkich.

 

                                                                                                                                              Wójt Gminy Lasowice Wielkie

                                                                                                                                              Daniel Gagat

 

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Lasowice Wielkie, którego siedzibą jest Urząd Gminy Lasowice Wielkie, 46 – 282 Lasowice Wielkie 99A
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@lasowicewielkie.pl  lub  na adres: Urząd Gminy Lasowice Wielkie, 46 – 282 Lasowice Wielkie 99A
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko urzędnicze
 • Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których istnieje możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa o pracownikach samorządowych, art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 825
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2022-09-13 12:41:05
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2022-09-20 08:34:14

Historia zmian