logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Uchwały Rady Gminy 2024-2029

03.07.2024

UCHWAŁA NR III/28/24 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030

03.07.2024

UCHWAŁA NR III/27/24 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Laskowice

03.07.2024

UCHWAŁA NR III/26/24 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego gminy Lasowice Wielkie

03.07.2024

UCHWAŁA NR III/25/24 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE w sprawie udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii Wszystkich Świętych w Lasowicach Wielkich na wzmocnienie, uszczelnienie i konserwację dachu, stropu i wieży kościoła w Lasowicach Wielkich

03.07.2024

UCHWAŁA NR III/24/24 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Ciarka”

03.07.2024

UCHWAŁA NR III/23/24 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024

03.07.2024

Uchwała NR III/22/24 Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

03.07.2024

UCHWAŁA NR III/21/24 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Lasowice Wielkie za rok 2023

03.07.2024

UCHWAŁA NR III/20/24 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok

03.07.2024

UCHWAŁA NR III/19/24 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

03.07.2024

UCHWAŁA NR III/18/24 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie

11.06.2024

UCHWAŁA NR II/17/24 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie – Daniela Gagat.

11.06.2024

UCHWAŁA NR II/16/24 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w gminie Lasowice Wielkie

11.06.2024

UCHWAŁA NR II/15/24 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienie

11.06.2024

UCHWAŁA NR II/14/24 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego programu rewitalizacji dla gminy Lasowice Wielkie

11.06.2024

UCHWAŁA NR II/13/24 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji

11.06.2024

UCHWAŁA NR II/12/24 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

11.06.2024

UCHWAŁA NR II/11/24 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE w sprawie udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chocianowicach na remont drewnianego Kościoła w Chocianowicach - etap II

11.06.2024

UCHWAŁA NR II/10/24 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024

11.06.2024

Uchwała Nr II/9/24 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

16.05.2024

UCHWAŁA NR I/8/24 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Lasowice Wielkie

16.05.2024

UCHWAŁA NR I/7/24 w sprawie powołania Komisji Komunalno-Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Lasowice Wielkie

16.05.2024

UCHWAŁA NR I/6/24 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie

16.05.2024

UCHWAŁA NR I/5/24 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lasowice Wielkie

16.05.2024

UCHWAŁA NR I/4/24 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie

16.05.2024

UCHWAŁA NR I/3/24 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lasowice Wielkie

16.05.2024

UCHWAŁA NR I/2/24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lasowice Wielkie

16.05.2024

Uchwała Nr I/1/24 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lasowice Wielkie