logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Obwieszczenia i ogłoszenia

28.05.2018

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Kino plenerowe – wybudowanie podestu przy budynku remizy”, na dz. nr: 539/80 arkusz mapy 6, w miejscowości Laskowice.

17.05.2018

OBWIESZCZENIE - O UPRAWNIENIACH STRON DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLU 7004 A” wraz z zasilaniem, na dz. nr: 614/256; 666/81; 717/81 arkusz mapy 2, w miejscowości Jasienie".

15.05.2018

OBWIESZCZENIE - O UPRAWNIENIACH STRON DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: „budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 90 o długości 57,0 m”, na dz. nr: 10/14; 10/11 arkusz mapy 2, w miejscowości Trzebiszyn.

15.05.2018

OBWIESZCZENIE - O UPRAWNIENIACH STRON DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 90 o długości 54,0 m wykonany metodą bezwykopową”

09.05.2018

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany dokumentu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lasowice Wielkie”.

02.05.2018

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania:„Kino plenerowe – wybudowanie podestu przy budynku remizy” na dz. nr: 539/80 arkusz mapy 6, w miejscowości Laskowice.

20.04.2018

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - „Dwuetapowa budowa obory dla krów mlecznych o obsadzie do 170 DJP (pierwszy etap do 80 DJP, kolejny do 170 DJP)” w Lasowicach Wielkich

10.04.2018

DECYZJA ŚRODOWISKOWA DOT. KANALIZACJI WSI LASOWICE MAŁE

04.04.2018

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLU7004 A” wraz z zasilaniem na dz. nr: 614/256; 666/81; 717/81 arkusz mapy 2, w miejscowości Jasienie.

29.03.2018

OBWIESZCZENIE - „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 90 o długości 57,0 m” na dz. nr: 10/14; 10/11 arkusz mapy 2, w miejscowości Trzebiszyn.

28.03.2018

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 90 o długości 54,0 m wykonany metodą bezwykopową” w Chocianowicach

19.03.2018

NFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

13.03.2018

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LASOWICE WIELKIE

08.03.2018

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w PIERWSZYM półroczu 2018 roku

15.02.2018

Sprawozdanie - z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2018

12.02.2018

KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2018 r. - na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

26.01.2018

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie

26.01.2018

Konsultacje projektu PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2018

14.12.2017

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „budowa odcinka elektroenergetycznej sieci nN 0,23 kV wraz z punktami oświetleniowymi”, na działce nr: 180 arkusz mapy 7, w miejscowości Gronowice.

29.11.2017

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 KLU7004 A”, na działce nr: 614/256 arkusz mapy 2, w miejscowości Jasienie

27.11.2017

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

20.11.2017

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba

02.11.2017

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej cz.III.

02.11.2017

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa oświetlenia drogowego”, na działkach nr: 75/2 arkusz mapy 6, 165; 166; 19 arkusz mapy 7, w miejscowości Gronowice.

02.11.2017

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa oświetlenia drogowego”, na działkach nr: 114/1 arkusz mapy 2, 58 i 62 arkusz mapy 4, w miejscowości Gronowice.

26.10.2017

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2018

25.10.2017

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA: „Budowa odcinka elektroenergetycznej sieci nN 0,23 kV wraz z punktami oświetleniowymi”, na dz. nr: 180 arkusz mapy 7 w miejscowości Gronowice.

20.10.2017

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa oświetlenia drogowego na dz. nr: 46/8 arkusz mapy 2 w miejscowości Lasowice Małe"

20.10.2017

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa skateparku – placu z kostki brukowej bezfazowej z urządzeniami”

05.10.2017

Konsultacje projektu ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2018

25.09.2017

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba

19.09.2017

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej ziemnej w miejscowości Laskowice"

19.09.2017

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej ziemnej miejscowości Lasowice Wielkie"

12.09.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia STAWU W JASIENIU"

12.09.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia boiska w Lasowicach Małych"

06.09.2017

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Remont dwóch odcinków równoległych gazociągów relacji Tworóg – Komorzno nitka I i II...

29.08.2017

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - „Budowa skateparku – placu z kostki brukowej bezfazowej z urządzeniami”, na dz. nr: 1/20 arkusz mapy 4 w miejscowości Lasowice Wielkie

28.08.2017

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego „budowa sieci kanalizacji sanitarnej odcinek około 72 m"

23.08.2017

O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.16.2017.ZJ

22.08.2017

O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.15.2017.ZJ

22.08.2017

O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.14.2017.ZJ

22.08.2017

O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.13.2017.ZJ

21.08.2017

Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

18.08.2017

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

01.08.2017

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

24.07.2017

Zawiadomienie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

12.07.2017

O B W I E S Z C Z E N I E -wszczęcie postępowania "Budowa oświetlenia stawu"-JASIENIE

12.07.2017

O B W I E S Z C Z E N I E - oświetlenie boiska w Lasowicach Małych - wszczęcie postępowania

10.07.2017

OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLU 7004 A”

05.07.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

27.06.2017

WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Lasowice Wielkie w 2017 roku

21.06.2017

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

15.06.2017

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI

09.06.2017

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2017 ROKU.

06.06.2017

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO - decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

01.06.2017

Zarządzenie Nr 280/2017

18.05.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

17.05.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

12.05.2017

WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017 z zakresu KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI;

04.05.2017

OBWIESZCZENIE - Remont dwóch odcinków równoległych gazociągów relacji Tworóg-Komorzno nitka I i II – przekroczenie rzeki Stobrawa w miejscowości Chocianowice

04.05.2017

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

04.05.2017

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

02.05.2017

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

21.04.2017

OBWIESZCZENIE decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa budynku obory dla bydła mlecznego wraz z infrastrukturą na działce nr 658/164 w miejscowości Jasienie"

18.04.2017

Zmiana sposobu użytkowania z obiektu wczasowego na dom opieki nad seniorami wraz z dobudową basenu krytego i ogrodu zimowego

11.04.2017

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

11.04.2017

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęściu postępowania

07.04.2017

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

06.04.2017

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

16.03.2017

OBWIESZCZENIE - zmiana sposobu użytkowania z obiektu wczasowego na dom opieki nad seniorami - SZUMIRAD

14.03.2017

OBWIESZCZENIE - zmiana sposobu użytkowania z obiektu wczasowego na dom opieki nad seniorami - SZUMIRAD

06.03.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

06.03.2017

ZARZĄDZENIE Nr 259/17 Wójta Gminy Lasowice Wielkie w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu

02.03.2017

Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert

22.02.2017

Sprawozdanie

22.02.2017

Gmina Lasowice Wielkie - Sprawozdanie

20.02.2017

KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2017 r.

16.02.2017

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

14.02.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

14.02.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

13.02.2017

Zarządzenie Nr 25217

03.02.2017

Zawiadomienie - zmiana sposobu użytkowania z obiektu wczasowego na dom opieki nad seniorami wraz z dobudową basenu krytego i ogrodu zimowego i niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Szumirad

31.01.2017

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie

12.01.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

29.12.2016

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

21.12.2016

Obwieszczenie - Budowa odcinka elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia 0,23 kV oświetlenia ulicznego, wraz z punktami oświetleniowymi, słupy wirowe trzy sztuki wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED w m. Wędrynia

21.12.2016

Obwieszczenie - Budowie odcinka elektroenergetycznej kablowej sieci niskiego napięcia 0,23 kV oświetlenia ulicznego, słupy stalowe ocynkowane dwie sztuki wraz z oprawami typu LED

19.12.2016

Zawiadomienie - Remont dwóch odcinków równoległych gazociągów relacji Tworóg-Komorzno nitka I i II – przekroczenie rzeki Stobrawa w miejscowości Chocianowice – odcinki o długości ok. 200m

22.11.2016

Obwieszczenie - Budowa studni nr 2, położonej w Wędryni

15.11.2016

Sprawozdanie

03.11.2016

Obwieszczenie - o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gronowice

03.11.2016

Obwieszczenie - o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lasowice Wielkie

03.11.2016

Obwieszczenie - o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba

31.10.2016

Obwieszczenie - Budowa muru oporowego – urządzenie melioracji szczegółowej w miejscowości Jasienie

26.10.2016

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie

25.10.2016

Obwieszcenie - oświetlenie uliczne Wędrynia

25.10.2016

Obwieszczenie - oświetlenie uliczne Wędrynia

21.10.2016

Obwieszczenie - budowa odcinków elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia 0.23 kV wraz z punktami oświetlenia ulicznego w miejscowości Wędrynia

19.10.2016

Obwieszczenie - Przebudowa i rozbudowa istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków Trzebiszyn w miejscowości Trzebiszyn

06.10.2016

Obwieszzenie - Budowa wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego w m. Chocianowice