logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką samorządu gminy Lasowice Wielkie. Ośrodek swym działaniem obejmuje cały obszar gminy tj. łącznie 7320 mieszkańców. Obszar gminy podzielony jest na dwa regiony działania obsługiwane przez 2 pracowników socjalnych.

  1. rejon obejmuje sołectwa :

Lasowice Małe, Trzebiszyn, Jasienie, Chocianowice, Ciarkę, Ciarkę Kolonię, Gronowice.

  1. rejon obejmuje :

Lasowice Wielkie, Oś, Tuły, Laskowice, Chudobę, Szumirad, Wędrynię.

Pomoc społeczna ma zadanie wspieranie osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb i umożliwianie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, których osoby i rodziny nie są w stanie same przezwyciężyć, przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia oraz ich integracji w środowisku.
Pracę Ośrodka i wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej reguluje ustawa               o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami).
Ustawa ta określa rodzaj świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania.

Pomoc społeczna w szczególności zajmuje się: 
realizacją zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych, przyznawaniem i wypłacaniem przewidzianych ustawą świadczeń, pracą socjalną,
analizą i oceną zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,prowadzeniem i rozwojem niezbędnej infrastruktury socjalnej, rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Ośrodek realizuje swoje zadania przy pomocy zatrudnionych pracowników. Kadra Ośrodka to : 
 Kierownik GOPS                           - mgr Małgorzata Nowak
 specjalista pracy socjalnej            - Krystyna Radlok
 koordynator ds. komputeryzacji   - Jowita Niedziela
 główna księgowa                           - Anna Zymiak
 pracownik socjalny                         - Ewa Dąbek
 Opiekuna w pomocy społecznej   - Benita Kowollik
 

Wszyscy pracownicy Ośrodka posiadają przygotowanie zawodowe niezbędne do wykonywania powierzonych im zadań.


 


 

informację wytworzył(a): Bożena Małysa
za treść odpowiada: Joachim Smolnik
data wytworzenia: 2004.12.24

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1462
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2009-01-13 13:55:52
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2009-01-13 13:55:52