logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Obwieszczenia i ogłoszenia

21.10.2019

OGŁOSZENIE dotyczące konsultacji projektu REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE

16.10.2019

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lasowice Wielkie w zakresie zmian wprowadzonych po pierwszym wyłożeniu

04.10.2019

Obwieszczenie - Budowa chodnika w Chudobie

03.10.2019

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOT. „Budowy oświetlenia ulicznego”, na dz. nr 162 arkusz mapy 4, w miejscowości Lasowice Małe.

23.09.2019

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - „Przebudowie drogi powiatowej nr 1340 O na odcinku o długości 0,400 km od km (od km 3 + 540 do km 3 + 940 str. prawa) – chodnik w miejscowości Laskowice. Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym”, na dz. nr 375/8; 361/1; 4; 5 arkusz mapy 7, dz. nr 1 ark. mapy 6, dz. nr 22 ark. mapy 2, dz. nr: 25/1; 84; 33; 93/1 ark. mapy 15 w miejscowości Laskowice

19.09.2019

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

16.09.2019

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2019

12.09.2019

OBWIESZCZENIE - „Przebudowie drogi powiatowej nr 1328 O.........chodnik w miejscowości Chocianowice............

09.09.2019

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w 2019 roku

09.09.2019

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W OPOLU dot. wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dot. miejscowości Chudoba

28.08.2019

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W II PÓŁROCZU 2019 ROKU

22.08.2019

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2019 ROKU

05.08.2019

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2019 ROKU

24.07.2019

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1326 O na odcinku 0,500 km (od km 9 + 750 do km 10 + 250 str. lewa) – chodnik w miejscowości Jasienie wraz z budową kanalizacji deszczowej w pasie drogowym”

17.07.2019

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych - "Budowa wytwórni mas bitumicznych w miejscowości Trzebiszyn"

15.07.2019

Zarządzenie Nr 86/19 Wójta Gminy Lasowice Wielkie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminy

15.07.2019

Zarządzenie Nr 85/19 Wójta Gminy Lasowice Wielkie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminy

09.07.2019

apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw

04.07.2019

UWAGA ROLNICY - SUSZA (wnioski do 17.07.2019 r.)

03.07.2019

Zarządzenie nr 83/19 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

02.07.2019

projekt planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lasowice Wiekie

27.06.2019

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI W 2019 ROKU

18.06.2019

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lasowice Wielkie

10.06.2019

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa linii kablowej 15 kV wraz ze złączem kablowym ZK pomiędzy stacjami transformatorowymi Sobisz (gmina Lasowice Wielkie) i Leśna 2 (gmina Olesno)”

04.06.2019

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI W 2019 ROKU

31.05.2019

OBWIESZCZENIE - wszczęcie postepowania dot. „Przebudowy drogi powiatowej nr 1326 O na odcinku o długości 0,500 km (od km 9 + 750 do km 10 + 250str. lewa) – chodnik w miejscowości Jasienie. Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym.”

31.05.2019

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Realizacja zakładu przetwarzania odpadów pokablowych w procesie R12 (wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11) na działkach nr 542/16 i 543/16 km 14 w miejscowości Laskowice przy ul. Bierdzańskiej 13"

31.05.2019

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

30.05.2019

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY

30.05.2019

RAPORT O STANIE GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 2018

09.05.2019

Zarządzenie nr 57/19 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 08 maja 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej w 2019 roku

02.05.2019

KONSULTACJE SPOŁECZNE "PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO"

24.04.2019

Zarządzenie nr 52/19 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej w 2019 roku dotychczasowemu dzierżawcy

18.04.2019

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Realizacja zakładu przetwarzania odpadów pokablowych w procesie R12 (wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11) na działkach nr 542/16 i 543/16 km 14 w miejscowości Lasowice przy ul. Bierdzańskiej13"

02.04.2019

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania dot. przedsięwzięcia: "Budowa linii kablowej 15 kV wraz ze złączem kablowym ZK pomiędzy stacjami transformatorowymi Sobisz ( gmina Lasowice Wielkie) i Leśna 2 (gmina Olesno) ” na części dz. nr 75/7 arkusz mapy 9, na dz. nr: 75/3; 152 ark. mapy 9, dz. nr: 73/3; 74/1; 127/1 ark. mapy 8 w miejscowości Chudoba"

29.03.2019

informacja dot. rozpoczęcia prac geodezyjnych w miesjcowościach Lasowice Małe, Jasienie, Oś

27.03.2019

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018

20.03.2019

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dot. zadania inwestycyjnego: pn. "Remont dwóch odcinków równoległych gazociągów relacji Tworóg - Komorzno nitka I i II - przekroczenie rzeki Stobrawa w miejscowości Chocianowice - odcinki o długości ok. 200m"

19.03.2019

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W OPOLU dot. działki 90/1 ark. m. 2 w Gronowicach

06.03.2019

OGŁOSZENIE - PRZYZNANIE DOTACJI NA ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2019 R.

01.03.2019

informacja dot. przyjmowania wniosków na dowody osobiste w dniu 01 marca 2019

26.02.2019

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ - „Realizacja zakładu przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych w procesach R3 i R12, na działkach nr 1/18, 1/52, 1/53 o pow. 13835,00 m2, położonych w Trzebiszynie nr 67, gmina Lasowice Wielkie, województwo opolskie".

18.02.2019

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH - „Rozbudowa strzelnicy myśliwskiej na części działki nr 67 km. 5, obręb 0075 Jasienie, gmina Lasowice Wielkie".

14.02.2019

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2019

31.01.2019

KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2019 r. - na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

30.01.2019

OGŁOSZENIE - dotyczące konsultacji projektu PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2019

18.01.2019

OBWIESZCZENIE - o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Realizacja zakładu przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych w procesach R3 i R12, na działkach nr 1/18, 1/52, 1/53 o pow. 13835,00 m2, położonych w Trzebiszynie nr 67, gmina Lasowice Wielkie, województwo opolskie"

17.01.2019

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOT PRZEDSIĘWZIĘCIA : „Rozbudowa strzelnicy myśliwskiej na części działki nr 67 km. 5, obręb 0075 Jasienie, gmina Lasowice Wielkie"

02.01.2019

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ - „Dwuetapowa budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego o obsadzie do 250 DJP i rozbudowa istniejącej obory do 40 DJP na działkach nr 18/14, 18/26, 18/25 obręb Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 1".

07.12.2018

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Dwuetapowa budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego o obsadzie do 250 DJP i rozbudowa istniejącej obory do 40 DJP na działkach nr 18/14, 18/26 i 18/25 obręb Lasowice Wielkie”.

29.11.2018

INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ - „Rozbudowa strzelnicy myśliwskiej” na części działki nr 67 km. 5, obręb 0075 Jasienie, gmina Lasowice Wielkie”.

08.11.2018

MATERIAŁY DOTYCZĄCE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI LASOWICE WIELKIE

08.11.2018

MATERIAŁY DOTYCZĄCE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI GRONOWICE

06.11.2018

SPRAWOZDANIE Z ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019

05.11.2018

INFORMACJA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE o konsultacjach projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lasowice Wielkie

05.11.2018

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gronowice

31.10.2018

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Dwuetapowa budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego o obsadzie do 250 DJP i rozbudowa istniejącej obory do 40 DJP na działkach nr 18/14, 18/26 i 18/25 obręb Lasowice Wielkie”.

23.10.2018

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa oświetlenia drogowego”na działkach nr 1; 336/74; 489/28; 524/29; 643/29; 648/28 arkusz mapy 6, dz. nr 169/27 arkusz mapy 5 w miejscowości Chocianowice

19.10.2018

OGŁOSZENIE - dotyczące konsultacji projektu ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019

02.10.2018

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa oświetlenia drogowego” na dz. nr: 317/1; 291/49 arkusz mapy 4 w miejscowości Lasowice Wielkie

02.10.2018

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w związku z planowaną budową kanalizacji w Lasowicach Małych

02.10.2018

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa oświetlenia drogowego” na dz. nr: 318 arkusz mapy 4 w miejscowości Lasowice Wielkie.

01.10.2018

OBWIESZCZENIE - O UPRAWNIENIACH STRONY DO CZYNNEGO UDZIAŁU W SPRAWIE PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Budowa oświetlenia drogowego”, na dz. nr: 1; 336/74; 489/29;524/29; 643/29; 648/28 arkusz mapy 6, dz. nr 169/27 arkusz mapy 5 w miejscowości Chocianowice.

01.10.2018

OBWIESZCZENIE - o podjęciu uchwały w sprawie uchwalenia ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LASOWICE WIELKIE

14.09.2018

INFORMACJA O KONSULTACJACH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI GRONOWICE

13.09.2018

OBWIESZCZENIE - O UPRAWNIENIACH STRONY DO CZYNNEGO UDZIAŁU W SPRAWIE PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Budowa oświetlenia drogowego”, na dz. nr: 317/1; 291/49 arkusz mapy 4, w miejscowości Lasowice Wielkie.

13.09.2018

OBWIESZCZENIE - O UPRAWNIENIACH STRONY DO CZYNNEGO UDZIAŁU W SPRAWIE PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Budowa oświetlenia drogowego”, na dz. nr: 318 arkusz mapy 4, w miejscowości Lasowice Wielkie.

11.09.2018

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa oświetlenia drogowego”, na działce nr 243/46 arkusz mapy 5, w miejscowości Chocianowice.

28.08.2018

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT - W SFERZE WSPIERANIA POMOCY SPOŁECZNEJ W 2018

28.08.2018

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT - W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W DRUGIM PÓŁROCZU 2018

23.08.2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomoś przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej w 2018 roku

23.08.2018

OBWIESZCZENIE - O UPRAWNIENIACH STRONY DO CZYNNEGO UDZIAŁU W SPRAWIE PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Budowa oświetlenia drogowego”, na dz. nr: 243/46 arkusz mapy 5, w miejscowości Chocianowice.

23.08.2018

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: "Budowa oświetlenia drogowego” na dz. nr: 1; 336/74; 489/28; 524/29; 643/29; 648/28 arkusz mapy 6, dz. nr 169/27 arkusz mapy 5 w miejscowości Chocianowice.

08.08.2018

INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ - „Realizacja zakładu przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych w procesach R3 i R12, na działkach nr 1/18, 1/52, 1/52, położonych w Trzebiszynie nr 67, gmina Lasowice Wielkie, województwo opolskie”.

07.08.2018

OBWIESZCZENIE - W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI DOT. USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - „budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Ø 50 ÷ 125 mm i osiedlowej pompowni ścieków w miejscowości Lasowice Małe

03.08.2018

KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2018 r. - na realizację zadań z zakresu POMOCY SPOŁECZNEJ

02.08.2018

KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2018 r. - na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej CZ. II

01.08.2018

OBWIESZCZENIE - O WYDANIU DECYZJI DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Przebudowa drogi, budowa kanalizacji deszczowej”, na działkach nr: 755/88; 965/88; 959/88 arkusz mapy 1, w miejscowości Jasienie.

27.07.2018

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Budowa oświetlenia drogowego”, na dz. nr: 243/46 arkusz mapy 5 w miejscowości Chocianowice.

27.07.2018

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Budowa oświetlenia drogowego”, na dz. nr: 318 arkusz mapy 4 w miejscowości Lasowice Wielkie.

27.07.2018

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Budowa oświetlenia drogowego”, na dz. nr: 317/1; 291/49 arkusz mapy 4 w miejscowości Lasowice Wielkie.

19.07.2018

OBWIESZCZENIE - O UPRAWNIENIACH STRON DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Ø 50 ÷ 125 mm i osiedlowej pompowni ścieków” na dz. nr: 493/283 arkusz mapy 2 w miejscowości Jasienie

16.07.2018

OBWIESZCZENIE - o uprawnieniach stron dot. przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi, budowa kanalizacji deszczowej”, na dz. nr: 755/88; 965/88; 959/88 arkusz mapy 1, w miejscowości Jasienie.

16.07.2018

W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w 2018 roku

28.06.2018

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT - W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI W 2018

26.06.2018

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: "Przebudowa drogi, budowa kanalizacji deszczowej” na dz. nr: 755/88; 965/88; 959/88 arkusz mapy 1 w miejscowości Jasienie.

19.06.2018

OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI DOT. USTALENIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO: „Kino plenerowe – wybudowanie podestu przy budynku remizy”, na działce nr: 539/80 arkusz mapy 6, w miejscowości Laskowice.

18.06.2018

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLU 7004 A” wraz z zasilaniem, na działkach nr: 614/256; 666/81; 717/81 arkusz mapy 2, w miejscowości Jasienie.

05.06.2018

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DOT. USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 90 o długości 54,0 m wykonany metodą bezwykopową”, na dz. nr: 176/103 arkusz mapy 7, dz. nr: 263/102; 387/103; 388//23; 101 arkusz mapy 6 w miejscowości Chocianowice.

04.06.2018

OBWIESZCZENIE - W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI DOT. USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - „budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Ø 90 mm o długości 57,0 m”, na działkach nr: 10/14; 10/11 arkusz mapy 2, w miejscowości Trzebiszyn.

30.05.2018

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT - na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 z zakresu KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI

30.05.2018

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOT. PRZEDSIĘWZIECIA: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Ø 50 ÷ 125 mm i osiedlowej pompowni ścieków”

28.05.2018

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Kino plenerowe – wybudowanie podestu przy budynku remizy”, na dz. nr: 539/80 arkusz mapy 6, w miejscowości Laskowice.

17.05.2018

OBWIESZCZENIE - O UPRAWNIENIACH STRON DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLU 7004 A” wraz z zasilaniem, na dz. nr: 614/256; 666/81; 717/81 arkusz mapy 2, w miejscowości Jasienie".

15.05.2018

OBWIESZCZENIE - O UPRAWNIENIACH STRON DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: „budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 90 o długości 57,0 m”, na dz. nr: 10/14; 10/11 arkusz mapy 2, w miejscowości Trzebiszyn.

15.05.2018

OBWIESZCZENIE - O UPRAWNIENIACH STRON DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 90 o długości 54,0 m wykonany metodą bezwykopową”

09.05.2018

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany dokumentu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lasowice Wielkie”.

02.05.2018

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania:„Kino plenerowe – wybudowanie podestu przy budynku remizy” na dz. nr: 539/80 arkusz mapy 6, w miejscowości Laskowice.

20.04.2018

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - „Dwuetapowa budowa obory dla krów mlecznych o obsadzie do 170 DJP (pierwszy etap do 80 DJP, kolejny do 170 DJP)” w Lasowicach Wielkich

10.04.2018

DECYZJA ŚRODOWISKOWA DOT. KANALIZACJI WSI LASOWICE MAŁE

12...7>