logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa parkingów typu P+R w miejscowości Jasienie oraz Lasowice Wielkie - Część I, Część II, Część III ”

 

Projekt pn.: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” (nr umowy RPOP.03.01.01-16-0004/16-00) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III  - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 – Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 3.1.1 - Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych. Projekt partnerski.

 

Lasowice Wielkie, dnia 27.04.2018 r.

 

 

nr sprawy: ZP.271.2.2018

 

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Budowa parkingów typu P+R w miejscowości Jasienie oraz Lasowice Wielkie

Część I - Budowa parkingu typu P+R w miejscowości Jasienie.

Część II - Budowa parkingu typu P+R w miejscowości Lasowice Wielkie.

 Część III – Budowa zjazdu dla parkingu w miejscowości Jasienie”.

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa parkingów typu P+R w miejscowości Jasienie oraz Lasowice Wielkie”  na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (kryteria: cena – 60%, gwarancja jakości – 40%) wybrano na część I, II, i III ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

 

P.H.U. Chceck Point Ginter Blys

Chocianowice 113 A

46-280 Chocianowice

 

łączna liczba uzyskanych punktów dla części I – 100, dla części II – 100, dla części III - 100

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, uzyskała największą ilość punktów, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w SIWZ,.

 

  1. Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela

Lp

Nazwa i adres wykonawcy

Cena – waga 60%
/pkt./

Gwarancja jakości - waga 40%    /pkt./

Łączna liczba  punktów

Część

I

Część

II

Część

 III

Część

I

Część

 II

Część

III

Część

I

Część

 II

Część III

 

1.

F.H. Euro Standard s.c.

Antoni i Andrzej Król

45-525 Opole

ul. Strzelecka 53a

 

 

45,58

 

41,11

 

42,18

 

40

 

40

 

40

 

85,58

 

81,11

 

82,18

 

2.

 

P.H.U. Chceck Point Ginter Blys

Chocianowice 113A

46-280 Chocianowice

 

60

 

60

 

60

 

40

 

40

 

40

 

100

 

100

 

100

 

 

 

 

 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1117
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-04-27 13:40:02
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-04-27 13:40:02