logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Obwieszczenia i ogłoszenia

31.03.2020

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubniany dot. przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa - Bierdzany"

30.03.2020

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa odwodnienia drogi między posesjami 181a - 198”

30.03.2020

OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego - sporządzenie projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i rozpoczęcie konsultacji społecznych

26.03.2020

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - KANALIZACJA SANITARNA CIŚNIENIOWA WSI GRONOWICE

12.03.2020

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - "Rozbudowa obory dla bydła w technologii hodowli na wysokiej ściółce dla potrzeb zabezpieczenia powierzchni dla pełnej obsady hodowli w jednym budynku na dz. nr 443/50 ark.m. 1 w Wędryni”.

11.03.2020

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - wydanie pozwoleń wodnoprawnych

11.03.2020

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - wydanie pozwoleń wodnoprawnych

10.03.2020

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Chocianowice, nr działek 103/10 oraz 108/9, obręb 0071 Chocianowice, jednostka ewidencyjna 160403_2 Lasowice Wielkie, powiat kluczborski, województwo opolskie ”.

04.03.2020

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w I półroczu 2020 roku

03.03.2020

ZAWIADOMIENIE - wyłączenie kart adresowych zabytków z gminnej ewidencji zabytków

24.02.2020

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI CELU PUBLICZNEGO - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1328 O – chodnik, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa linii telekomunikacyjnej”

12.02.2020

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI CELU PUBLICZNEGO - „Rozbiórka istniejącego zespołu zaporowo-upustowego i budowie w jego miejsce nowego zespołu zaporowo-upustowego DN500 MOP 5,5 MPa zabudowanego na gazociągu w/c DN500 relacji Tworóg – Komorno II/odc. Chocianowice - Komorzno (Ignacówka)”

10.02.2020

informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

03.02.2020

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA DOTACJE - z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

03.02.2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2019

30.01.2020

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2020

28.01.2020

zawiadomienie - wszczęcie postępowania dot. "Rozbudowy drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa - Bierdzany"

23.01.2020

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY LASOWICE WIELKIE

23.01.2020

OBWIESZCZENIE - o wszczęciu postępowania: „Budowa odwodnienia drogi między posesjami 181a 198”, na dz. nr: 169/27; 159/14 arkusz mapy 5, dz. nr: 528/175; 527/173; 399/173 ark. mapy 3 w miejscowości Chocianowice

21.01.2020

OBWIESZCZENIE O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI LASOWICE WIELKIE

17.01.2020

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Lasowice Wielkie

15.01.2020

OGŁOSZENIE - dotyczące konsultacji projektu PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2020

13.01.2020

Zarządzenie Nr 152/20 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Lasowice Małe.

10.01.2020

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1340 O na odcinku o długości 0,400 km (od km 3 + 540 do km 3 + 940 str. prawa) – chodnik w miejscowości Chocianowice Laskowice. Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym”

08.01.2020

OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI JASIENIE

19.12.2019

OBWIESZCZENIE - O PRZEPROWADZENIU OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA - „Budowa wytwórni mas bitumicznych w miejscowości Trzebiszyn".

19.12.2019

Zarządzenie nr 138/19 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

13.12.2019

OBWIESZCZENIE O WSZCZECIU POSTĘPOWANIA: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1328 O – chodnik, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa linii telekomunikacyjnej”, dz. nr: 658/123; 513/123; 508/89; 520/88; 399/173; 514/123; 506/88; 521/88; 388/88 ark. mapy 3 w miejscowości Chocianowice.

12.12.2019

obwieszczenie o wszczęciu postępowania - „Rozbiórka istniejącego zespołu zaporowo-upustowego i budowa w jego miejsce nowego zespołu zaporowo-upustowego DN500 MOP 5,5 MPa zabudowanego na gazociągu w/c DN500 relacji Tworóg – Komorzno II/odc. Chocianowice – Komorzno (Ignacówka)”

05.12.2019

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ - „Budowa budynku biurowo-socjalnego z magazynem na działce nr 60/5 w miejscowości Lasowice Wielkie".

02.12.2019

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI CELU PUBLICZNEGO - Budowa oświetlenia ulicznego”, na działce nr: 162 k. m. 4, w miejscowości Lasowice Małe.

26.11.2019

Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektów uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniających uchwałę w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Jana Kochanowskiego w Opolu i uchwałę w sprawie nadania statutu Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu.

21.11.2019

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE na rok 2020

19.11.2019

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI - WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW DO ARiMR W ZWIĄZKU Z SUSZĄ

15.11.2019

„Budowa zespołu zaporowo-upustowego DN500 MOP 5,5 MPa i rozbiórka istniejącego zespołu zaporowo-upustowego”, planowanej do realizacji na działce nr 348/10 obręb Chocianowice

15.11.2019

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1328 O na odcinku od km 4 + 007 do km 4 + 378 – chodnik w miejscowości Chocianowice wraz z kanalizacją deszczową. Przebudowa linii telekomunikacyjnej w obrębie chodnika”

07.11.2019

OBWIESZCZENIE - O PRZEPROWADZENIU OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA - „Budowa budynku biurowo – socjalnego z magazynem na działce nr 60/5 w miejscowości Lasowice Wielkie”

06.11.2019

OGŁOSZENIE dot. konsultacji ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2020

05.11.2019

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

23.10.2019

Ponowne wyłożenie mpzp wsi Lasowice Wielkie - okolice nowego cmentarza

22.10.2019

Zarządzenie Nr 118/19 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2019 - 2022

22.10.2019

Zarządzenie nr 119/19 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej w 2019 roku

21.10.2019

OGŁOSZENIE dotyczące konsultacji projektu REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE

16.10.2019

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lasowice Wielkie w zakresie zmian wprowadzonych po pierwszym wyłożeniu

04.10.2019

Obwieszczenie - Budowa chodnika w Chudobie

03.10.2019

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOT. „Budowy oświetlenia ulicznego”, na dz. nr 162 arkusz mapy 4, w miejscowości Lasowice Małe.

23.09.2019

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - „Przebudowie drogi powiatowej nr 1340 O na odcinku o długości 0,400 km od km (od km 3 + 540 do km 3 + 940 str. prawa) – chodnik w miejscowości Laskowice. Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym”, na dz. nr 375/8; 361/1; 4; 5 arkusz mapy 7, dz. nr 1 ark. mapy 6, dz. nr 22 ark. mapy 2, dz. nr: 25/1; 84; 33; 93/1 ark. mapy 15 w miejscowości Laskowice

19.09.2019

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

16.09.2019

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2019

12.09.2019

OBWIESZCZENIE - „Przebudowie drogi powiatowej nr 1328 O.........chodnik w miejscowości Chocianowice............

09.09.2019

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w 2019 roku

09.09.2019

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W OPOLU dot. wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dot. miejscowości Chudoba

28.08.2019

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W II PÓŁROCZU 2019 ROKU

22.08.2019

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2019 ROKU

05.08.2019

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2019 ROKU

24.07.2019

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1326 O na odcinku 0,500 km (od km 9 + 750 do km 10 + 250 str. lewa) – chodnik w miejscowości Jasienie wraz z budową kanalizacji deszczowej w pasie drogowym”

17.07.2019

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych - "Budowa wytwórni mas bitumicznych w miejscowości Trzebiszyn"

15.07.2019

Zarządzenie Nr 86/19 Wójta Gminy Lasowice Wielkie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminy

15.07.2019

Zarządzenie Nr 85/19 Wójta Gminy Lasowice Wielkie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminy

09.07.2019

apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw

04.07.2019

UWAGA ROLNICY - SUSZA (wnioski do 17.07.2019 r.)

03.07.2019

Zarządzenie nr 83/19 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

02.07.2019

projekt planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lasowice Wiekie

27.06.2019

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI W 2019 ROKU

18.06.2019

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lasowice Wielkie

10.06.2019

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa linii kablowej 15 kV wraz ze złączem kablowym ZK pomiędzy stacjami transformatorowymi Sobisz (gmina Lasowice Wielkie) i Leśna 2 (gmina Olesno)”

04.06.2019

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI W 2019 ROKU

31.05.2019

OBWIESZCZENIE - wszczęcie postepowania dot. „Przebudowy drogi powiatowej nr 1326 O na odcinku o długości 0,500 km (od km 9 + 750 do km 10 + 250str. lewa) – chodnik w miejscowości Jasienie. Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym.”

31.05.2019

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Realizacja zakładu przetwarzania odpadów pokablowych w procesie R12 (wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11) na działkach nr 542/16 i 543/16 km 14 w miejscowości Laskowice przy ul. Bierdzańskiej 13"

31.05.2019

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

30.05.2019

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY

30.05.2019

RAPORT O STANIE GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 2018

09.05.2019

Zarządzenie nr 57/19 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 08 maja 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej w 2019 roku

02.05.2019

KONSULTACJE SPOŁECZNE "PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO"

24.04.2019

Zarządzenie nr 52/19 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej w 2019 roku dotychczasowemu dzierżawcy

18.04.2019

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Realizacja zakładu przetwarzania odpadów pokablowych w procesie R12 (wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11) na działkach nr 542/16 i 543/16 km 14 w miejscowości Lasowice przy ul. Bierdzańskiej13"

02.04.2019

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania dot. przedsięwzięcia: "Budowa linii kablowej 15 kV wraz ze złączem kablowym ZK pomiędzy stacjami transformatorowymi Sobisz ( gmina Lasowice Wielkie) i Leśna 2 (gmina Olesno) ” na części dz. nr 75/7 arkusz mapy 9, na dz. nr: 75/3; 152 ark. mapy 9, dz. nr: 73/3; 74/1; 127/1 ark. mapy 8 w miejscowości Chudoba"

29.03.2019

informacja dot. rozpoczęcia prac geodezyjnych w miesjcowościach Lasowice Małe, Jasienie, Oś

27.03.2019

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018

20.03.2019

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dot. zadania inwestycyjnego: pn. "Remont dwóch odcinków równoległych gazociągów relacji Tworóg - Komorzno nitka I i II - przekroczenie rzeki Stobrawa w miejscowości Chocianowice - odcinki o długości ok. 200m"

19.03.2019

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W OPOLU dot. działki 90/1 ark. m. 2 w Gronowicach

06.03.2019

OGŁOSZENIE - PRZYZNANIE DOTACJI NA ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2019 R.

01.03.2019

informacja dot. przyjmowania wniosków na dowody osobiste w dniu 01 marca 2019

26.02.2019

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ - „Realizacja zakładu przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych w procesach R3 i R12, na działkach nr 1/18, 1/52, 1/53 o pow. 13835,00 m2, położonych w Trzebiszynie nr 67, gmina Lasowice Wielkie, województwo opolskie".

18.02.2019

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH - „Rozbudowa strzelnicy myśliwskiej na części działki nr 67 km. 5, obręb 0075 Jasienie, gmina Lasowice Wielkie".

14.02.2019

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2019

31.01.2019

KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2019 r. - na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

30.01.2019

OGŁOSZENIE - dotyczące konsultacji projektu PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2019

18.01.2019

OBWIESZCZENIE - o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Realizacja zakładu przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych w procesach R3 i R12, na działkach nr 1/18, 1/52, 1/53 o pow. 13835,00 m2, położonych w Trzebiszynie nr 67, gmina Lasowice Wielkie, województwo opolskie"

17.01.2019

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOT PRZEDSIĘWZIĘCIA : „Rozbudowa strzelnicy myśliwskiej na części działki nr 67 km. 5, obręb 0075 Jasienie, gmina Lasowice Wielkie"

02.01.2019

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ - „Dwuetapowa budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego o obsadzie do 250 DJP i rozbudowa istniejącej obory do 40 DJP na działkach nr 18/14, 18/26, 18/25 obręb Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 1".

07.12.2018

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Dwuetapowa budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego o obsadzie do 250 DJP i rozbudowa istniejącej obory do 40 DJP na działkach nr 18/14, 18/26 i 18/25 obręb Lasowice Wielkie”.

29.11.2018

INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ - „Rozbudowa strzelnicy myśliwskiej” na części działki nr 67 km. 5, obręb 0075 Jasienie, gmina Lasowice Wielkie”.

08.11.2018

MATERIAŁY DOTYCZĄCE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI LASOWICE WIELKIE

08.11.2018

MATERIAŁY DOTYCZĄCE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI GRONOWICE

06.11.2018

SPRAWOZDANIE Z ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019

05.11.2018

INFORMACJA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE o konsultacjach projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lasowice Wielkie

05.11.2018

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gronowice

31.10.2018

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Dwuetapowa budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego o obsadzie do 250 DJP i rozbudowa istniejącej obory do 40 DJP na działkach nr 18/14, 18/26 i 18/25 obręb Lasowice Wielkie”.

23.10.2018

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa oświetlenia drogowego”na działkach nr 1; 336/74; 489/28; 524/29; 643/29; 648/28 arkusz mapy 6, dz. nr 169/27 arkusz mapy 5 w miejscowości Chocianowice

12...7>