logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Obwieszczenia i ogłoszenia

25.11.2020

OBWIESZCZENIE - W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI DOT. INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Laskowice, na działce nr 175/19 k.m.15."

25.11.2020

OBWIESZCZENIE - o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wędrynia, na działkach nr: 326/131, 13/8, 105, 525/25, 545/24, 651/103 k.m.1.

24.11.2020

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

18.11.2020

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji celu publicznego: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej" w miejscowości Chocianowice

18.11.2020

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji celu publicznego: „Rozbudowa sieci wodociągowej” w miejscowości Chocianowice

16.11.2020

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2021

06.11.2020

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

28.10.2020

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI UMORZENIOWEJ DOT. POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Budowa zespołu zaporowo - upustowego DN500 MOP 5,5 MPa; Rozbiórka istniejącego zespołu zaporowo - upustowego DN 500".

27.10.2020

KONSULTACJE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2021

26.10.2020

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji celu publicznego: „Budowie gazociągu średniego ciśnienia (ciśnienie w zakresie 0,1 – 0,35 MPa), w miejscowości Chocianowice"

23.10.2020

Zawiadomienie nr GL.RUZ.4210.120m.2020.TS - Wody Polskie

15.10.2020

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ - „Budowa trzech elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, Trzebiszyn F1, F2 i F3, składających się z zespołów modułów fotowoltaicznych podzielonych na sekcje współpracujące z inwerterami (falownikami) przetwarzającymi energię słoneczną na energię elektryczną dostarczaną do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja SA w powiecie kluczborskim, woj. opolskim, miejscowość Trzebiszyn, obręb Trzebiszyn, na dz. o nr ewid. 1/9, ark.m. 1".

12.10.2020

Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.4210.248m.2020.MN - Wody Polskie

12.10.2020

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - „Budowa pompowni sieciowej i części sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie wsi Lasowice Małe”

07.10.2020

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - „Budowa zespołu zaporowo – upustowego DN500 MOP 5,5 MPa; Rozbiórka istniejącego zespołu zaporowo – upustowego DN500”.

24.09.2020

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO - w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - "Zaprojektowanie i budowa Obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)".

23.09.2020

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - „Budowie oświetlenia drogowego” w miejscowości Laskowice, na działce nr 175/19 ark. m. 15.

23.09.2020

NIE MOŻNA SPALAĆ RESZTEK ROŚLIN, GAŁĘZI, LIŚCI ITP. !!!!!

22.09.2020

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - „Budowa oświetlenia drogowego” w miejscowości Wędrynia, na działkach nr: 326/131, 13/8, 105, 525/25, 545/24, 651/103 ark. m. 1.

21.09.2020

OBWIESZCZENIE - o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego -„Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej” w miejscowości Chocianowice, na działkach nr: 414/60; 415/60; 416/60; 417/60; 418/60, 419/60; 420/60; 421/60; 422/60; 423/60; 424/60; 203/62; 210/1; 195/62 ark. m. 4.

18.09.2020

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - „Rozbudowa sieci wodociągowej” w miejscowości Chocianowice

10.09.2020

OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - „Budowa trzech elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, Trzebiszyn F1, F2 i F3, składających się z zespołów modułów fotowoltaicznych podzielonych na sekcje współpracujące z inwerterami (falownikami) przetwarzającymi energię słoneczną na energię elektryczną dostarczaną do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja SA w powiecie kluczborskim, woj. opolskim, miejscowość Trzebiszyn, obręb Trzebiszyn, na dz. o nr ewid. 1/9, ark. m. 1”.

07.09.2020

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

25.08.2020

Obwieszczenie oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa – Bierdzany”. Rozbudowa drogi krajowej nr 45

19.08.2020

Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przyjęciu Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego

18.08.2020

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - „Budowa gazociągu średniego ciśnienia (ciśnienie w zakresie 0,1 – 0.35 MPa)”

11.08.2020

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie”

07.08.2020

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji celu publicznego: „Budowa publicznego placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 415/60 k.m. 4. obręb Chocianowice”

06.08.2020

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ - Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 375/31, 376/31, 276/31, 277/31 w miejscowości Chocianowice, gmina Lasowice Wielkie "

03.08.2020

OBWIESZCZENIE - o wydaniu decyzji celu publicznego: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej”, na działkach nr 477/96 ark. mapy 3, w miejscowości Laskowice.

30.07.2020

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w II półroczu 2020 roku

28.07.2020

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2020

09.07.2020

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubniany dot. przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa - Bierdzany"

06.07.2020

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

03.07.2020

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA DOTACJE - z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku

03.07.2020

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA DOTACJE - z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

25.06.2020

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2020 ROKU

25.06.2020

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY LASOWICE WIELKIE OD 01.07.2020 R.

23.06.2020

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI DOT. INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - „Budowa publicznego placu zabaw”, na dz. nr 415/60 arkusz mapy 4 w miejscowości Chocianowice

19.06.2020

Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.4210.87m.2020.BS - Wody Polskie

17.06.2020

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

17.06.2020

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach nr GL.RUZ.421.9.2020.AT/TS

16.06.2020

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - „Kanalizacja sanitarna miejscowości Lasowice Małe”

16.06.2020

POSTANOWIENIE NR 144/2020 - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

04.06.2020

OGŁOSZENIE O PODJĘCIU UCHWAŁY w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lasowice Wielkie

03.06.2020

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO: „Rozbudowie sieci kanalizacyjnej w Laskowicach przy ul. Wesołej”

02.06.2020

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA DOTACJE - z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury I tradycji w 2020 roku

02.06.2020

ZAWIADOMIENIE DOT. WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA: "ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 45 NA ODCINKU JEŁOWA - BIERDZANY"

02.06.2020

Obwieszczenie

02.06.2020

Obwieszczenie

26.05.2020

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE

14.05.2020

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ - „Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa wsi Gronowice"

07.05.2020

Zarządzenie Nr 170/2020 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 5 maja 2020r.

05.05.2020

OGŁOSZENIE dotyczące konsultacji projektu REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE

04.05.2020

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach nr GL.RUZ.421.10.2020.AK

04.05.2020

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach nr GL.RUZ.421.9.2020.AT/TS

09.04.2020

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ - „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Chocianowice, nr działek 103/10 oraz 108/9, obręb 0071 Chocianowice, jednostka ewidencyjna 160403_2 Lasowice Wielkie, powiat kluczborski, województwo opolskie"

08.04.2020

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PRZEZ PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE - Z DNIA 24.03.2020

08.04.2020

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI UMARZAJĄCEJ POSTĘPOWANIE - „Rozbudowa obory dla bydła w technologii hodowli na wysokiej ściółce dla potrzeb zabezpieczenia powierzchni dla pełnej obsady hodowli w jednym budynku na dz. nr 443/50 ark.m. 1 w Wędryni”

08.04.2020

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ - „Budowa wytwórni mas bitumicznych w miejscowości Trzebiszyn"

31.03.2020

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubniany dot. przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa - Bierdzany"

30.03.2020

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa odwodnienia drogi między posesjami 181a - 198”

30.03.2020

OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego - sporządzenie projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i rozpoczęcie konsultacji społecznych

26.03.2020

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - KANALIZACJA SANITARNA CIŚNIENIOWA WSI GRONOWICE

12.03.2020

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - "Rozbudowa obory dla bydła w technologii hodowli na wysokiej ściółce dla potrzeb zabezpieczenia powierzchni dla pełnej obsady hodowli w jednym budynku na dz. nr 443/50 ark.m. 1 w Wędryni”.

11.03.2020

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - wydanie pozwoleń wodnoprawnych

11.03.2020

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - wydanie pozwoleń wodnoprawnych

10.03.2020

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Chocianowice, nr działek 103/10 oraz 108/9, obręb 0071 Chocianowice, jednostka ewidencyjna 160403_2 Lasowice Wielkie, powiat kluczborski, województwo opolskie ”.

04.03.2020

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w I półroczu 2020 roku

03.03.2020

ZAWIADOMIENIE - wyłączenie kart adresowych zabytków z gminnej ewidencji zabytków

24.02.2020

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI CELU PUBLICZNEGO - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1328 O – chodnik, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa linii telekomunikacyjnej”

12.02.2020

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI CELU PUBLICZNEGO - „Rozbiórka istniejącego zespołu zaporowo-upustowego i budowie w jego miejsce nowego zespołu zaporowo-upustowego DN500 MOP 5,5 MPa zabudowanego na gazociągu w/c DN500 relacji Tworóg – Komorno II/odc. Chocianowice - Komorzno (Ignacówka)”

10.02.2020

informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

03.02.2020

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA DOTACJE - z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

03.02.2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2019

30.01.2020

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2020

28.01.2020

zawiadomienie - wszczęcie postępowania dot. "Rozbudowy drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa - Bierdzany"

23.01.2020

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY LASOWICE WIELKIE

23.01.2020

OBWIESZCZENIE - o wszczęciu postępowania: „Budowa odwodnienia drogi między posesjami 181a 198”, na dz. nr: 169/27; 159/14 arkusz mapy 5, dz. nr: 528/175; 527/173; 399/173 ark. mapy 3 w miejscowości Chocianowice

21.01.2020

OBWIESZCZENIE O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI LASOWICE WIELKIE

17.01.2020

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Lasowice Wielkie

15.01.2020

OGŁOSZENIE - dotyczące konsultacji projektu PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2020

13.01.2020

Zarządzenie Nr 152/20 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Lasowice Małe.

10.01.2020

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1340 O na odcinku o długości 0,400 km (od km 3 + 540 do km 3 + 940 str. prawa) – chodnik w miejscowości Chocianowice Laskowice. Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym”

08.01.2020

OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI JASIENIE

19.12.2019

OBWIESZCZENIE - O PRZEPROWADZENIU OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA - „Budowa wytwórni mas bitumicznych w miejscowości Trzebiszyn".

19.12.2019

Zarządzenie nr 138/19 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

13.12.2019

OBWIESZCZENIE O WSZCZECIU POSTĘPOWANIA: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1328 O – chodnik, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa linii telekomunikacyjnej”, dz. nr: 658/123; 513/123; 508/89; 520/88; 399/173; 514/123; 506/88; 521/88; 388/88 ark. mapy 3 w miejscowości Chocianowice.

12.12.2019

obwieszczenie o wszczęciu postępowania - „Rozbiórka istniejącego zespołu zaporowo-upustowego i budowa w jego miejsce nowego zespołu zaporowo-upustowego DN500 MOP 5,5 MPa zabudowanego na gazociągu w/c DN500 relacji Tworóg – Komorzno II/odc. Chocianowice – Komorzno (Ignacówka)”

05.12.2019

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ - „Budowa budynku biurowo-socjalnego z magazynem na działce nr 60/5 w miejscowości Lasowice Wielkie".

02.12.2019

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI CELU PUBLICZNEGO - Budowa oświetlenia ulicznego”, na działce nr: 162 k. m. 4, w miejscowości Lasowice Małe.

26.11.2019

Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektów uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniających uchwałę w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Jana Kochanowskiego w Opolu i uchwałę w sprawie nadania statutu Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu.

21.11.2019

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE na rok 2020

19.11.2019

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI - WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW DO ARiMR W ZWIĄZKU Z SUSZĄ

15.11.2019

„Budowa zespołu zaporowo-upustowego DN500 MOP 5,5 MPa i rozbiórka istniejącego zespołu zaporowo-upustowego”, planowanej do realizacji na działce nr 348/10 obręb Chocianowice

15.11.2019

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1328 O na odcinku od km 4 + 007 do km 4 + 378 – chodnik w miejscowości Chocianowice wraz z kanalizacją deszczową. Przebudowa linii telekomunikacyjnej w obrębie chodnika”

07.11.2019

OBWIESZCZENIE - O PRZEPROWADZENIU OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA - „Budowa budynku biurowo – socjalnego z magazynem na działce nr 60/5 w miejscowości Lasowice Wielkie”

06.11.2019

OGŁOSZENIE dot. konsultacji ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2020

05.11.2019

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

23.10.2019

Ponowne wyłożenie mpzp wsi Lasowice Wielkie - okolice nowego cmentarza

12...8>