logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Obwieszczenia i ogłoszenia

17.05.2021

Link do spotkania - dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium - 19.05.2021 r. o godz. 15:00.

17.05.2021

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA - "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 69/23, 70/23, 59/29, 81/26 (arkusz 3) oraz 27 (arkusz 3), w obrębie geodezyjnym Kuniów, Gmina Kluczbork, powiat kluczborski"

14.05.2021

OBWIESZCZENIE o uprawnieniach stron do czynnego udziału w każdym stadium postępowania - „Budowa budynku gospodarczego”, w miejscowości Wędrynia

11.05.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - wydanie decyzji środowiskowej - „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW realizowana na działkach nr 227/49, 228/50, 229/49, 230/5 obręb Chocianowice, gmina Lasowice Wielkie"

11.05.2021

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO: „Zarurowanie rowu przydrożnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1326 O na odcinku o długości 0,027 km (od km 8+786,00 do km 8+813,00 str. lewa) w miejscowości Jasienie”

28.04.2021

Informacja DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W OPOLU W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne, obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych drogi krajowej nr 45 w km 136 + 900 -137 + 249 w m. Lasowice Wielkie

28.04.2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W OPOLU

28.04.2021

ZARZĄDZENIE NR 264/21 WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Lasowicach Wielkich

28.04.2021

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KLUCZBORKA W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 69/23, 70/23, 59/29, 81/26 (arkusz 3) oraz 27 (arkusz 3), w obrębie geodezyjnym Kuniów, Gmina Kluczbork, powiat kluczborski"

27.04.2021

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne

26.04.2021

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - „Budowa 10 domów mieszkalnych jednorodzinnych” na działce 436/93 ark.m. 4 w Chocianowicach.

21.04.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „EPV WĘDRYNIA” o mocy do 5,0 MW włącznie (również etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ewid. 552/255, 466/255 obręb Wędrynia, gmina Lasowice Wielkie”

21.04.2021

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Lasowice Wielkie

19.04.2021

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020

15.04.2021

Zawiadomienie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ZRID dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)"

12.04.2021

Zawiadomienie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)"

08.04.2021

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW realizowanego na działce oznaczonej nr geod. 227/49, 228/50, 229/49, 230/50 obręb Chocianowice w gminie Lasowice Wielkie”

02.04.2021

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „EPV WĘDRYNIA” o mocy do 5,0 MW włącznie (również etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ewid. 552/255, 466/255 obręb Wędrynia, gmina Lasowice Wielkie”.

23.03.2021

ZAWIADOMIENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO O WYDANIU POSTANOWIENIA PRZEZ REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU DLA ZADANIA: "BUDOWA OBWODNICY PRASZKI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 45"

22.03.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - o wydaniu 2 postanowień dot. sprawy: „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej Wędrynia o mocy do 150 MW zlokalizowanej na terenie gminy Lasowice Wielkie, powiat kluczborski, województwo opolskie" planowanego do realizacji na terenie działek: 1/9, 1/30, 2/2, 7/1, 8/1, 22, 23, 31, 32/1, 33, 274, 275, 278, 283, 330, 331, 332, 333, 564/5 obręb Wędrynia"

18.03.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - „Farma fotowoltaiczna Lasowice Wielkie PV".

17.03.2021

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO: „Przebudowa linii napowietrznej SN 410/04 GPZ Kuniów – RS Lasowice – GPZ Olesno odg. stacja transformatorowa Wędrynia Kiełbasin”

17.03.2021

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu o wszczęciu postępowania, na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb realizacji inwestycji, pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa – Bierdzany”.

12.03.2021

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - „Budowa wytwórni mas bitumicznych w miejscowości Trzebiszyn”.

10.03.2021

Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości - lokal użytkowy przeznaczony do najmu w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy w 2021 roku

08.03.2021

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO: „Budowa sieci wodociągowej”

03.03.2021

UWAGA MIESZKAŃCY‼ Ważna informacja dotycząca kwitariuszy opłat za wywóz odpadów ♻️♻️

25.02.2021

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE SPORTU W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2021 ROKU

18.02.2021

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej Wędrynia o mocy do 150MW zlokalizowana na terenie gminy Lasowice Wielkie, powiat Kluczborski, województwo opolskie”

08.02.2021

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO „Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV w m. Chudoba Oleska, sieć nN zasilana ze stacji Chudoba wieś obw. staw”

01.02.2021

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

29.01.2021

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji celu publicznego: „OBIEKT GAZOWNICZY – ZESPÓŁ ZAPOROWO – UPUSTOWY DN500 MOP 5,5 MPa. Inwestycja polega na rozbiórce istniejącego zespołu zaporowo upustowego i budowie w jego miejsce nowego zespołu zaporowo – upustowego DN500 MOP 5,5 MPa zabudowanego na gazociągu w/c DN500 relacji Tworóg – Komorzno I/odc. Chocianowice – Komorno (Ignacówka) I. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn.: „Przebudowa ZZU 0Z0100 na gazociągu DN500 Tworóg – Komorno, odc. Chocianowice – Komorno (Ignacówka) I – opracowanie dokumentacji projektowej” w miejscowości Chocianowice na dz. nr 348/10 ark. mapy 4.

29.01.2021

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - „Farma fotowoltaiczna Lasowice Wielkie PV” zlokalizowanego w okolicy miejscowości Chocianowice

25.01.2021

ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU - DOT. "Budowy drogi ekspresowej S11 Kępno-A1 na odcinku Kępno-granica województwa (z wyłączeniem obwodnicy Olesna)"

22.01.2021

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2021 ROKU - WSPARCIE SPORTU

18.01.2021

Zwołuję posiedzenie K o m i s j i Skarg , Wniosków i Petycji Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 21.01.2021 r.

07.01.2021

INFORMACJA dot. procesu odszkodowawczego związanego z realizacją inwestycji drogowej - budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)

04.01.2021

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (sieć energetyczna i teletechniczna) w gminie Lasowice Wielkie, obręb Tuły”

30.12.2020

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

16.12.2020

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie części sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lasowice Małe na dz. nr 153/4 ark. mapy 4

08.12.2020

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - „OBIEKT GAZOWNICZY – ZESPÓŁ ZAPOROWO – UPUSTOWY DN500 MOP 5,5 MPa. Inwestycja polega na rozbiórce istniejącego zespołu zaporowo upustowego i budowie w jego miejsce nowego zespołu zaporowo – upustowego DN500 MOP 5,5 MPa zabudowanego na gazociągu w/c DN500 relacji Tworóg – Komorzno I/odc. Chocianowice – Komorno (Ignacówka) I. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn.: „Przebudowa ZZU 0Z0100 na gazociągu DN500 Tworóg – Komorno, odc. Chocianowice – Komorno (Ignacówka) I – opracowanie dokumentacji projektowej” w miejscowości Chocianowice na dz. nr 348/10 ark. mapy 4

25.11.2020

OBWIESZCZENIE - W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI DOT. INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Laskowice, na działce nr 175/19 k.m.15."

25.11.2020

OBWIESZCZENIE - o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wędrynia, na działkach nr: 326/131, 13/8, 105, 525/25, 545/24, 651/103 k.m.1.

24.11.2020

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

18.11.2020

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji celu publicznego: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej" w miejscowości Chocianowice

18.11.2020

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji celu publicznego: „Rozbudowa sieci wodociągowej” w miejscowości Chocianowice

16.11.2020

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2021

06.11.2020

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

28.10.2020

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI UMORZENIOWEJ DOT. POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Budowa zespołu zaporowo - upustowego DN500 MOP 5,5 MPa; Rozbiórka istniejącego zespołu zaporowo - upustowego DN 500".

27.10.2020

KONSULTACJE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2021