logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie, dnia 21.01.2021 r.

ZP.271.4.2020

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie”.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w związku z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2020 ze zm.) zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie” na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (kryteria: cena – 60%, termin płatności – 40%) wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

Remondis Opole Sp. z.o.o.

Al. Przyjaźni 9

45-573 Opole

 

łączna liczba uzyskanych punktów 100.

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, uzyskała największą ilość punktów, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w SIWZ.

  1. Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena – waga 60% /pkt./

Termin płatności – waga 40%    /pkt./

Łączna liczba  punktów

1.

FBSerwis S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

47,02

40,00

87,02

2.

Remondis Opole Sp. z.o.o.
Al. Przyjaźni 9
45-573 Opole

60,00

40,00

100,00

3.

Strach i Synowie Sp. z.o.o.
ul. Bór 169
42-202 Częstochowa

48,80

40,00

88,80

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 243
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2021-01-21 12:28:04
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2021-01-21 12:28:04