logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Obwieszczenia i ogłoszenia

04.01.2022

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej Wędrynia o mocy do 150 MW zlokalizowanej na terenie gminy Lasowice Wielkie, powiat kluczborski, województwo opolskie" planowanego do realizacji na terenie działek: 1/9, 1/30, 2/2, 7/1, 8/1, 22, 23, 31, 32/1, 33, 274, 275, 278, 283, 330, 331, 332, 333, 564/5 obręb Wędrynia"

03.01.2022

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO - informacja o zawieszeniu postępowania - "Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa - Bierdzany (km 121+546,02 do km 132+247,93)

15.12.2021

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o możliwości wyrażenia sprzeciwu co do zawieszenia postępowania - dot. zadania: "Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa - Bierdzany (km 121+546,02 do km 132+247,93)

02.12.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - podjęcie postępowania - „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej Wędrynia o mocy do 150 MW zlokalizowanej na terenie gminy Lasowice Wielkie, powiat kluczborski, województwo opolskie" planowanego do realizacji na terenie działek: 1/9, 1/30, 2/2, 7/1, 8/1, 22, 23, 31, 32/1, 33, 274, 275, 278, 283, 330, 331, 332, 333, 564/5 obręb Wędrynia"

02.12.2021

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - Przystąpienie do przeprowadzenia OOŚ - „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „EPV WĘDRYNIA” o mocy do 5,0 MW włącznie (również etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ewid. 552/255, 466/255 obręb Wędrynia, gmina Lasowice Wielkie”.

01.12.2021

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej”

29.11.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - „Budowa budynku magazynowego oraz budowa budynku magazynowego z łącznikiem w zabudowie zagrodowej na działce nr 720/128 przy ul. Wiejskiej w miejscowości Jasienie"

10.12.2021

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienie

15.11.2021

OBWIESZCZENIE - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej”, na dz. nr: 422/60, 210/1, 168/1, 171/70, 393/64, 435/93 arkusz mapy 4, w miejscowości Chocianowice.

10.11.2021

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2022

08.11.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - podjęcie postępowania: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „EPV WĘDRYNIA” o mocy do 5,0 MW włącznie (również etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ewid. 552/255, 466/255 obręb Wędrynia, gmina Lasowice Wielkie”

28.10.2021

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa - Bierdzany

11.10.2021

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie dotyczące konsultacji projektu ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2022

07.10.2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej”

05.10.2021

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI UMARZAJĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Rozbudowa obory dla bydła w technologii hodowli na wysokiej ściółce dla potrzeb zabezpieczenia powierzchni hodowli dla pełnej obsady bydła w gospodarstwie inwestora”, przewidzianego do realizacji na działce nr 443/50 ark.m. 1 w Wędryni

24.09.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Wędrynia” - wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

06.09.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Wędrynia”

02.09.2021

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania (sprawa nr GL.ZUZ.3.4210.227.2021.KS)

25.08.2021

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 20 sierpnia 2021 r., znak WOOŚ.420.2.2.2019.ES.92

18.08.2021

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Wędrynia.

10.08.2021

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE SPORTU W DRUGIM PÓŁROCZU 2021 ROKU

06.08.2021

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - „Rozbudowa obory dla bydła w technologii hodowli na wysokiej ściółce dla potrzeb zabezpieczenia powierzchni hodowli dla pełnej obsady bydła w gospodarstwie inwestora”.

13.07.2021

KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2021 r. na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

09.07.2021

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Zarurowanie rowu przydrożnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1326 O na odcinku o długości 0,027 km (od km 8+786,00 do km 8+813,00 str. lewa) w miejscowości Jasienie”

08.07.2021

NFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2021

07.07.2021

OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE O WYDANIU DECYZJI - „Budowa farmy fotowoltaicznej Chocianowice I o mocy wytwórczej do 20 MW realizowanej na działkach o nr ew.: 42, 224/43, 553/44, 205/32, 33, 624/34 obręb 0071 Chocianowice (woj. opolskie, powiat kluczborski, gmina Lasowice Wielkie) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii i stacją ładowania"

24.06.2021

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2021 ROKU

16.06.2021

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2021 ROKU - OPIEKA SPOŁECZNA

15.06.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - „Budowa farmy fotowoltaicznej Chocianowice I o mocy wytwórczej do 20 MW realizowanej na działkach o nr ew.: 42, 224/43, 553/44, 205/32, 33, 624/34 obręb 0071 Chocianowice (woj. opolskie, powiat kluczborski, gmina Lasowice Wielkie) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii i stacją ładowania”

14.06.2021

Zarządzenie Nr 304/21

14.06.2021

Zarządzenie Nr 302/21

14.06.2021

Zarządzenie Nr 303/21

07.06.2021

obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia warunków zabudowy - „Budowa budynku gospodarczego”

01.06.2021

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu znak GL.ZUZ.3.4210.18.2021.MN o wydaniu decyzji pozwoleń wodnoprawnych w ramach realizacji inwestycji, pn.: „Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy dwóch odcinkó równoległych gazociągów wysokoprężnych DN 500 relacji Tworóg - Komorzno nitka I i II - przekroczenie rzeki Stobrawa w miejscowości Chocianowice - odcinki o długości ok. 155 i 260m"

01.06.2021

ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S!! Kępno-A1 na odcinku Kępno – granica województwa (z wyłączeniem obwodnicy Olesna)”.

31.05.2021

OGŁOSZENIE - otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 z zakresu KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI

25.05.2021

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu znak GL.ZUZ.3.4210.52.2021.BS o wydaniu decyzji dla inwestycji, pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa – Bierdzany”.

19.05.2021

OBWIESZCZENIE - W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI DOT. INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - „Przebudowa linii napowietrznej SN 410/04 GPZ Kuniów – RS Lasowice – GPZ Olesno odg. stacja transformatorowa Wędrynia Kiełbasin”

17.05.2021

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - „Budowa farmy fotowoltaicznej Chocianowice I o mocy wytwórczej do 20 MW realizowanej na działkach o nr ew.: 42, 224/43, 553/44, 205/32, 33, 624/34 obręb 0071 Chocianowice (woj. opolskie, powiat kluczborski, gmina Lasowice Wielkie) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii i stacją ładowania”.

17.05.2021

Link do spotkania - dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium - 19.05.2021 r. o godz. 15:00.

17.05.2021

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA - "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 69/23, 70/23, 59/29, 81/26 (arkusz 3) oraz 27 (arkusz 3), w obrębie geodezyjnym Kuniów, Gmina Kluczbork, powiat kluczborski"

14.05.2021

OBWIESZCZENIE o uprawnieniach stron do czynnego udziału w każdym stadium postępowania - „Budowa budynku gospodarczego”, w miejscowości Wędrynia

11.05.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - wydanie decyzji środowiskowej - „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW realizowana na działkach nr 227/49, 228/50, 229/49, 230/5 obręb Chocianowice, gmina Lasowice Wielkie"

11.05.2021

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO: „Zarurowanie rowu przydrożnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1326 O na odcinku o długości 0,027 km (od km 8+786,00 do km 8+813,00 str. lewa) w miejscowości Jasienie”

28.04.2021

Informacja DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W OPOLU W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne, obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych drogi krajowej nr 45 w km 136 + 900 -137 + 249 w m. Lasowice Wielkie

28.04.2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W OPOLU

28.04.2021

ZARZĄDZENIE NR 264/21 WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Lasowicach Wielkich

28.04.2021

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KLUCZBORKA W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 69/23, 70/23, 59/29, 81/26 (arkusz 3) oraz 27 (arkusz 3), w obrębie geodezyjnym Kuniów, Gmina Kluczbork, powiat kluczborski"

27.04.2021

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne

26.04.2021

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - „Budowa 10 domów mieszkalnych jednorodzinnych” na działce 436/93 ark.m. 4 w Chocianowicach.