logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Obwieszczenia i ogłoszenia

27.06.2022

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 20 czerwca 2022 r. znak GL.RUZ.4210.248.2021.AK

20.06.2022

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - dot. Budowy drogi ekspresowej S11

10.06.2022

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Tranzyt kanalizacji sanitarnej do miejscowości Szumirad gm. Lasowice Wielkie

01.06.2022

Zarządzenie nr 433/22 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 01 czerwca 2022 roku r.

30.05.2022

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia: „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej Wędrynia o mocy do 150 MW zlokalizowana na terenie gminy Lasowice Wielkie, powiat kluczborski, województwo opolskie" planowanego do realizacji na terenie działek 1/9, 1/30, 2/2, 7/1, 8/1, 22, 23, 31, 32/1, 33, 274, 275, 278, 283, 330, 331, 332, 333, 564/5 obręb Wędrynia

18.05.2022

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie - o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebiszyn dla terenu położonego w rejonie DK 45

17.05.2022

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 11 maja 2022 r. znak GL.RUZ.4210.248.2021.AK

17.05.2022

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

11.05.2022

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” w miejscowości Laskowice na działce nr 175/19 ark. mapy 15

11.05.2022

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwoleń wodnoprawnych w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej ne 494 w m. Wędrynia

10.05.2022

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Rozbudowa sieci wodociągowej” w miejscowości Wędrynia na działkach nr: 13/5, 734/14 ark. mapy 1

05.05.2022

Obwieszczenie - „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” w miejscowości Laskowice dz. nr 175/19 ark. mapy 15.

05.05.2022

Obwieszczenie - „Rozbudowa sieci wodociągowej” w miejscowości Wędrynia dz. nr: 13/5, 734/14 ark. mapy 1.

02.05.2022

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej Wędrynia o mocy do 150 MW zlokalizowanej na terenie gminy Lasowice Wielkie, powiat kluczborski, województwo opolskie" planowanego do realizacji na terenie działek: 1/9, 1/30, 2/2, 7/1, 8/1, 22, 23, 31, 32/1, 33, 274, 275, 278, 283, 330, 331, 332, 333, 564/5 obręb Wędrynia"

28.04.2022

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2022 ROKU.

27.04.2022

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia warunków zabudowy - „Budowa elektrowni słonecznej Wędrynia I o mocy 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w miejscowości Wędrynia, działka nr 1/30 ark. mapy 1.

15.04.2022

O B W I E S Z C Z E N I E - w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: „Budowa elektrowni słonecznej Wędrynia I o mocy 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w miejscowości Wędrynia, działka nr 1/30 ark. mapy 1

12.04.2022

OBWIESZCZENIE - Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie - dot. przedsięwzięcia: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 301 i 293 Opole - Kluczbork" linia kolejowa nr 293 Jełowa - Kluczbork w km 0,128-25,333 w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020" LOT C"

06.04.2022

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO -o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - "Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa - Bierdzany (km 121+546,02 do km 132+247,93)"

06.04.2022

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021

05.04.2022

Zarządzenie Nr 413/22 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Lasowice Małe i Laskowice

05.04.2022

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu postanowienia o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko -Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne tzn. odpadów tworzyw sztucznych, w instalacji zlokalizowanej na działkach nr 1/18, 1/52, 1/53 o pow. 13835 m2, położonych w Trzebiszynie nr 67, gmina Lasowice Wielkie

04.04.2022

Zarządzenie nr 412/22 Wójta Gminy Lasowice Wielkie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej w 2022 roku dotychczasowym dzierżawcom

01.04.2022

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT - na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022 z zakresu KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI;

31.03.2022

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO - informacja o PODJĘCIU postępowania - "Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa - Bierdzany (km 121+546,02 do km 132+247,93)

25.03.2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej”

22.03.2022

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - „Rozbudowa DK nr 45 na odcinku Bierdzany - Kuniów" - zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania

17.03.2022

O B W I E S Z C Z E N I E - „Rozbudowa sieci wodociągowej” w miejscowości Wędrynia na działkach nr: 13/5, 734/14 ark. mapy 1.

17.03.2022

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej Wędrynia o mocy do 150MW zlokalizowana na terenie gminy Lasowice Wielkie, powiat Kluczborski, województwo opolskie”.

16.03.2022

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lasowice Wielkie

11.03.2022

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie - wszczęcie postępowania - Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne tzn. odpadów tworzyw sztucznych, w instalacji zlokalizowanej na działkach nr 1/18, 1/52, 1/53 o pow. 13835 m2, położonych w Trzebiszynie nr 67, gmina Lasowice Wielkie, województwo opolskie.

11.03.2022

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - „Rozbudowa DK nr 45 na odcinku Bierdzany - Kuniów" - zostało wydane postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

08.03.2022

Zarządzenie nr 400/22 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 08 marca 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w formie bezprzetargowej w 2022 roku

04.03.2022

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu - o wszczęciu postępowania - w sprawie zmiany decyzji znak GL.ZUZ.3.421.342.2019.KR z dnia 22.07.2020r.

02.03.2022

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia: „Budowa wytwórni mas bitumicznych w miejscowości Trzebiszyn".

28.02.2022

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie dotyczące konsultacji projektu zmiany REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE

28.02.2022

Wójt Gminy Lasowice Wielkie zwraca się z prośbą o pomoc dla uchodźców z Ukrainy!

28.02.2022

Zarządzenie Nr 396/22 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu mienia gminy

25.02.2022

OBWIESZCZENIE p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO - WODY POLSKIE: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 301 i 293 Opole - Kluczbork"obw

25.02.2022

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE SPORTU W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022 ROKU

22.02.2022

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - wydanie decyzji dot. przedsięwzięcia: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej "EPV Wędrynia" o mocy do 5,0 MW włącznie (również etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ewid. 552/255, 466/255 obręb Wędrynia, gmina Lasowice Wielkie"

11.02.2022

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie - wszczęcie postępowania - Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Bierdzany - Kuniów.

08.02.2022

Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych uprawa w 2022 r. na terenie województwa opolskiego

02.02.2022

KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2022 r. - na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

24.01.2022

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „EPV WĘDRYNIA” o mocy do 5,0 MW włącznie (również etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ewid. 552/255, 466/255 obręb Wędrynia, gmina Lasowice Wielkie”

04.01.2022

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej Wędrynia o mocy do 150 MW zlokalizowanej na terenie gminy Lasowice Wielkie, powiat kluczborski, województwo opolskie" planowanego do realizacji na terenie działek: 1/9, 1/30, 2/2, 7/1, 8/1, 22, 23, 31, 32/1, 33, 274, 275, 278, 283, 330, 331, 332, 333, 564/5 obręb Wędrynia"

03.01.2022

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO - informacja o zawieszeniu postępowania - "Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa - Bierdzany (km 121+546,02 do km 132+247,93)

15.12.2021

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o możliwości wyrażenia sprzeciwu co do zawieszenia postępowania - dot. zadania: "Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa - Bierdzany (km 121+546,02 do km 132+247,93)

02.12.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - podjęcie postępowania - „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej Wędrynia o mocy do 150 MW zlokalizowanej na terenie gminy Lasowice Wielkie, powiat kluczborski, województwo opolskie" planowanego do realizacji na terenie działek: 1/9, 1/30, 2/2, 7/1, 8/1, 22, 23, 31, 32/1, 33, 274, 275, 278, 283, 330, 331, 332, 333, 564/5 obręb Wędrynia"

02.12.2021

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - Przystąpienie do przeprowadzenia OOŚ - „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „EPV WĘDRYNIA” o mocy do 5,0 MW włącznie (również etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ewid. 552/255, 466/255 obręb Wędrynia, gmina Lasowice Wielkie”.