logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i obsługi Rady Gminy

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2021

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

z dnia 09 września  2021 r


Wójt Gminy Lasowice Wielkie
ogłasza nabór  na stanowisko urzędnicze – inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i obsługi Rady Gminy

 

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Lasowice Wielkie , 46 – 282 Lasowice Wielkie 99A

Stanowisko pracy: inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i obsługi Rady Gminy


 1. Wymagania niezbędne:
 2. obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. wykształcenie: wyższe,o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 5. staż pracy: 3 lata
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. dobra znajomość przepisów:

- ustawa o samorządzie gminnym;

- ustawa prawo przedsiębiorców;

- ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;

- ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 2. znajomość przepisów : kodeks postępowania administracyjnego; ustawa o opłacie skarbowej; ustawa o ochronie danych osobowych,
 3. umiejętność sprawnej organizacji pracy, obowiązkowość, zdyscyplinowanie;
 4. umiejętność obsługi komputera: obsługa pakietu Microsoft Office

 

III. Zakres wykonywanych zadań m.in:

 1. prowadzenie spraw wynikających z przepisów dot. prawa przedsiębiorców oraz innych ustaw dot. działalności gospodarczej,
 2. wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalanie i rozliczanie opłat z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych oraz nadzór nad prawidłowością i terminowością wnoszenia opłat;
 3. prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich i miejsc noclegowych,
 4. obsługa kancelaryjno – biurowa Rady Gminy i jej komisji:

- gromadzenie i przygotowanie materiałów, przygotowywanie sesji RG i posiedzeń komisji, opracowywanie materiałów z sesji i sporządzanie protokołów z obrad sesji, prowadzenie rejestru uchwał, prowadzenie dokumentacji w zakresie wyboru ławników sądowych

 

 1. Informacja o warunkach pracy:
 2. wymiar czasu pracy – pełny etat,
 3. w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika,
 4. miejsce pracy: Urząd Gminy Lasowice Wielkie;
 5. praca w budynku, budynek posiada podjazd, nie posiada windy umożliwiającej wjazd na piętro budynku wózkiem inwalidzkim, toaleta na parterze dostosowana do wózków inwalidzkich;

Stanowisko pracy

 1. stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin;
 2. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu),
 5. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 6. oświadczenie kandydata, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisku objętym niniejszym konkursem,
 10. inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i posiadane umiejętności,

 

VII. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie urzędu:

Urząd Gminy Lasowice Wielkie

46 – 282 Lasowice Wielkie 99A

pok. nr 1

z dopiskiem

„nabór  nr 1/2021  na stanowisko: inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i obsługi Rady Gminy”

 

DOKUMENTY APLIKACYJNE  NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 

21 września 2021 r

 - aplikacje, które wpłyną do urzędu po terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym;

- komplet dokumentów aplikacyjnych składa się w odpowiedzi na konkretne (tylko jedno) ogłoszenie o naborze kandydatów (Urząd Gminy nie kopiuje dokumentacji z innych naborów i akt osobowych);

- po weryfikacji formalnej następnym etapem jest test lub rozmowa kwalifikacyjna;

- kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną  o terminie i miejscu testu lub rozmowy kwalifikacyjnej;

- w przypadku niestawienia się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną lub test, kandydat zostaje wykluczony z postępowania rekrutacyjnego; przez niestawienie się kandydata rozumie się również spóźnienie dłuższe niż 5 minut;

- ofert odrzuconych nie zwracamy;

- po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego aplikacje wysłane w odpowiedzi na nabór zostaną komisyjnie zniszczone;

- informacja o wynikach naboru umieszczona będzie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lasowicach Wielkich.

 

 

 

 

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Lasowice Wielkie, którego siedzibą jest Urząd Gminy Lasowice Wielkie, 46 – 282 Lasowice Wielkie 99A
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@lasowicewielkie.pl  lub  na adres: Urząd Gminy Lasowice Wielkie, 46 – 282 Lasowice Wielkie 99A
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko urzędnicze
 • Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których istnieje możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa o pracownikach samorządowych, art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Do pobrania

 • Liczba pobrań 24
  Osoba która wysłała plik Jarosław Sułkowski
  Osoba która dodała plik Jarosław Sułkowski
  Data wysłania 2021-09-09

Metryka

Liczba odwiedzin 297
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2021-09-09 14:54:17
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2021-09-09 14:54:17