logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa elektroenergetycznej sieci SN 15kV, nN 0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej oraz złącza nN”

Lasowice Wielkie, 11.10.2023 r.

GK.6733.6.2023

 

O B W I E S Z C Z E N I E
 

Zgodnie z art. 49 w związku z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977)

 

zawiadamiam

że w dniu 11 października 2023 r. (data wpływu do tut. urzędu) zostało wszczęte na żądanie Tauron Dystrybucja S.A., w imieniu której występuje pełnomocnik Szymon Gabryś postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa elektroenergetycznej sieci SN 15kV, nN 0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej oraz złącza nN” w miejscowości Lasowice Małe na działkach nr 21, 19, 77, 35, 36/2, 36/3, 33 ark. m. 2.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.

W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                         

 

 

 

Zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń w sołectwie Lasowice Małe,
  2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie,
  3. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie,
  4. A/a.

Metryka

Liczba odwiedzin 573
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2023-10-11 12:55:20
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2023-10-11 12:55:42

Historia zmian